حکمت معاصر, دوره (4), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (69-78)

عنوان : ( حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی - معرفت شناختی ارسطویی )

نویسندگان: سید مجید ظهیری ممقانی , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرتبه ذات باری تعالی پیچیده ترین اعتبارات مقوله و مفهوم عرفانی است ؛ مرتبه اطلاق مقسمی که حتی حمل واژه های مقام , مرتبه , اعتبار عرفانی و حتی اطلاق نیز بر آن محل تردید واقع شده است . درباره وجود لابشرط مقسمی دو اختلاف وجود دارد ؛ یکی اختلاف میان فلاسفه و عرفا و دیگر اختلاف میان خود عرفا . اختلاف میان فلاسفه و عرفا در این است که آیا این مرتبه تنها از معقولات ثانیه فلسفی است و ما بازاء خارجی ندارد , چنانچه فلاسفه معتقدند ؛ یا حقیقه الحقایق است، آن چنان که عرفا باور دارند . اختلاف میان عرفا نیز در تبیین « لا اسم و لا رسم له » و شرایط و لوازم حمل و سخن گفتن در این مقام است . برخی معتقدند هر حملی حتی حمل اطلاق , وجود , وحدت , وجوب و بساطت بر این مقام نادرست است , چنانچه سلب آن نیز نادرست است و شایسته درباره این مقام تنها سکوت است . این گروه در این مقام سخنان به ظاهر تناقض آلودی مطرح می کنند . برخی نیز معتقدند تعبیر « لا اسم و لا رسم له » به این معنی نیست که امکان اشاره به آن مقام با لفظی از الفاظ و اسمی از اسماء انکار شده باشد بلکه تنها اگر حملی منجر به تعین در مقام ذات شود نادرست خواهد بود ؛ چرا که قبل از هر مقیدی مطلقی باید . در این مقاله ضمن تحلیل آراء مختلف به این نتیجه خواهیم رسید که حتی حمل برخی محمول ها همچون اطلاق مقسمی , وجوب و وجود نیز منجر به تعین در مقام ذات می شود و با « لا اسم و لا رسم له » قابل جمع نخواهد بود , به دلیل مشروط بودن انتزاع از حاق ذات به احاطه علمی و نیز مساوی بودن معقول ثانی با معلوم بودن و متعین و محدود بودن به حدود فهم . فرضیه پیشنهادی نویسنده این است که دستگاه منطقی و معرفت شناختی ارسطویی – مشائی توان تبیین و توجیه حکم ناپذیری مقام ذات را ندارد , لکن این به معنای توجیه ناپذیری مطلق آن نیست و نمی توان از آن خرد ستیزی یافته های عارفان را نتیجه گرفت . همچنین عرفان هیچ دلیلی الزامی برای کوتاه آمدن در برابر دستگاه منطقی و معرفتی ارسطویی – مشائی ندارد و می تواند در تبیین و توجیه عقلانی – منطقی نظریات خود، فارغ از این پارادایم , دستگاه های منطقی – معرفتی دیگر را نیز محک بزند .

کلمات کلیدی

, ذات واجب, لابشرط مقسمی, وجود, دستگاه معرفت شناسی , منطقی ارسطویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044281,
author = {ظهیری ممقانی, سید مجید and مسعودی, جهانگیر},
title = {حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی - معرفت شناختی ارسطویی},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2014},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-0689},
pages = {69--78},
numpages = {9},
keywords = {ذات واجب، لابشرط مقسمی، وجود، دستگاه معرفت شناسی ، منطقی ارسطویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی - معرفت شناختی ارسطویی
%A ظهیری ممقانی, سید مجید
%A مسعودی, جهانگیر
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2014

[Download]