پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (11), شماره (2), سال (2013-10) , صفحات (75-98)

عنوان : ( ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین )

نویسندگان: مهدی سلیمانی خورموجی , جهانگیر مسعودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادعای نامأنوس الهی‌دان آگوستینی مبنی بر مشروط بودن فهم به ایمان ظاهراً با اشکالات متعددی مواجه است. ما با تحلیل، نقد و ردّ اشکالات مزبور، جایگاه معرفت‌شناسانه‌ی ادعای این الهی دان را تبیین خواهیم کرد. مقاله شامل دو بخش خواهد بود. در بخش نخست، با تفکیک دو رویکرد متفاوتِ درونگرایی و برونگرایی در باب مساله‌ی توجیه معرفتی نشان خواهیم داد که اشکالات مزبور ناشی از تعهد به وظایفی معرفتی است که از سوی رویکرد درونگرایی بر فرد تحمیل می شود. بنابراین اگر لزوم تعهد به چنین وظایفی مرتفع شود آنگاه اشکالات مزبور نیز منحل خواهند شد؛ رویکرد برونگرایی، دقیقاً همین کار را برای ما انجام می‌دهد. سپس نشان خواهیم داد که اگر چه برونگرایی به خوبی قادرست شرائط مورد نیاز جهت ارائه‌ی یک معرفت شناسی فراگیر را ارضاء کند ولی در مبانی خودش متکی به پیش شرطی است که فقط با تبیینی مؤمنانه فراهم می شود. ما در بخش دوم مقاله نشان خواهیم داد که صرفاً ادعای الهی دان آگوستینی می‌تواند زمینه‌ی مناسبی را برای پیش‌شرط مزبور فراهم کند.

کلمات کلیدی

, ایمان, توجیه معرفتی, درونگرایی, شک, برونگرایی, اعتمادگرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044284,
author = {سلیمانی خورموجی, مهدی and مسعودی, جهانگیر},
title = {ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین},
journal = {پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت},
year = {2013},
volume = {11},
number = {2},
month = {October},
issn = {2228-6578},
pages = {75--98},
numpages = {23},
keywords = {ایمان، توجیه معرفتی، درونگرایی، شک، برونگرایی، اعتمادگرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین
%A سلیمانی خورموجی, مهدی
%A مسعودی, جهانگیر
%J پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت
%@ 2228-6578
%D 2013

[Download]