پژوهش در نظام های آموزشی, دوره (8), شماره (23), سال (2013-11) , صفحات (10-30)

عنوان : ( شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , مجید حیدری چروده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویت بندی آنها در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش میدانی استفاده شد. جامعه آماری ناظر بر کلیه گروههای ذینفع و گروههای ذیصلاح آموزش و پرورش استان، اسناد توسعه آموزش و پرورش نظیر سند ملی و استانی آموزش و پرورش و پژوهش های انجام شده در واحد کارشناسی تحقیقات می باشد. شناسایی نیازهای پژوهشی و اولویت یابی آنها از طریق مصاحبه گروهی به شیوه بحث های گروهی متمرکز، نظرخواهی از صاحبنظران تعلیم و تربیت و تحلیل محتوای اسناد توسعه آموزش و پرورش صورت گرفت. بنابر نتایج به دست آمده، 394 نیاز پژوهشی شناسایی شدند. مهم ترین نیازهای پژوهشی از طریق حصول توافق افراد شرکت کننده در جلسات گروههای بحث متمرکز، ارزشیابی پژوهش های انجام شده، بررسی و داوری اعضای کمیسیون پژوهشی آموزش و پرورش استان و نیز مطابقت با فهرست نیازهای شناسایی شده، اولویت بندی شدند که در نهایت 185 اولویت پژوهشی استخراج شدند.

کلمات کلیدی

, نیازسنجی پژوهشی, اولویت یابی, آموزش و پرورش, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044285,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and حیدری چروده, مجید},
title = {شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی},
journal = {پژوهش در نظام های آموزشی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {23},
month = {November},
issn = {2383-1324},
pages = {10--30},
numpages = {20},
keywords = {نیازسنجی پژوهشی، اولویت یابی، آموزش و پرورش، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A حیدری چروده, مجید
%J پژوهش در نظام های آموزشی
%@ 2383-1324
%D 2013

[Download]