ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30

عنوان : ( بررسی اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی:کاربرد مدل معادلات همزمان فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان )

نویسندگان: عصمت مجرد , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر، ارتباط بین رشد م نطقه ای و توسعه صادرات کشاورزی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان بررسی شد. بدین منظور از مدل معادلات همزمان فضایی استفاده شد . همچنین وابستگی فضایی بین سه کشور همسایه با استفاده از آزمون موران بررسی شد . اثر رشد منطقه ای توسط متغیر های تولید ناخالص داخلی و اشتغال معرفی شد . نتایج نشان داد ک ه توسعه صادراتکشاورزی منطقه تحت تاثیر رشد اقتصادی هر یک از سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان قرار دارد . رشد منطقه ای و اشتغال نیز تحت تاثیر توسعه صادرات کشاورزی منطقه قرار دارد . لذا در این مطالعه سعی شده است با ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه صادرات کشاورزی بتوان چشم انداز روشنی را در جهت افزایش برنامه های حمایتی توسعه صادارات محصولات کشاورزی فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, رشد منطقه ای, توسعه صادرات محصولات کشاورزی, معادلات همزمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044290,
author = {عصمت مجرد and صبوحی صابونی, محمود},
title = {بررسی اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی:کاربرد مدل معادلات همزمان فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان},
booktitle = {ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2007},
location = {کرج, ايران},
keywords = {رشد منطقه ای، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، معادلات همزمان فضایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی:کاربرد مدل معادلات همزمان فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان
%A عصمت مجرد
%A صبوحی صابونی, محمود
%J ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2007

[Download]