ترویج و توسعه آبخیزداری, دوره (2), شماره (4), سال (2014-6) , صفحات (31-38)

عنوان : ( دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020 )

نویسندگان: معصومه بحری , محمدتقی دستورانی , مسعود گودرزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در حال رخ دادن است. این پدیده بر وقایع حدی از جمله خشکسالی تاثیر به سزایی می گذارد، لذا با شناخت آن و همچنین برنامه ریزی و مدیریت می توان خسارات و آثار مخرب این پدیده را تا حدودی کاهش داد. در این تحقیق به ارزیابی تغییرات اقلیمی دهه 2020 و اثر آن بر وضعیت خشکسالی حوزه آبخیز پلاسجان پرداخته شده است. در ابتدا داده های روزانه خروجی مدل گردش عمومی جو ریزمقیاس LARS-WG توسط مدل A تحت سناریوی 2 HadCM3 )1965- شده و توانایی مدل در شبیه سازی اقلیم گذشته) 2008 منطقه مطالعاتی مورد تایید قرار گرفته، سپس پارامترهای اقلیمی 2011 شبیه سازی شد. در این بخش نتایج نشان - برای دوره 2030 7 درصدی متوسط بارش سالانه دهه آتی بوده / دهنده افزایش 2 است. در مرحله بعد با استفاده از داد ههای بارش پی شبینی شده با SPI وضعیت خشکسالی منطقه مطالعاتی به کمک شاخص 6 و 12 ماهه و همچنین سالانه مورد بررسی قرار ، مقیاس زمانی 1 سالانه نشان م یدهد SPI گرفت. تحلیل خشکسال یها با توجه به که 75 % سا لها وضعیتی نرمال داشته بنابراین منطقه مطالعاتی در دهه 2020 با فراوانی وقوع خشکسالی رو به رو نخواهد بود. در این بین خشک ترین سا لها، سال 2019 خواهد بود،

کلمات کلیدی

, LARS- , HadCM , تغییراقلیم, خشکسالی, 3 WG, SPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044291,
author = {معصومه بحری and دستورانی, محمدتقی and مسعود گودرزی},
title = {دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020},
journal = {ترویج و توسعه آبخیزداری},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {June},
issn = {2008-1234},
pages = {31--38},
numpages = {7},
keywords = {LARS- ،HadCM ، تغییراقلیم، خشکسالی، 3 WG،SPI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020
%A معصومه بحری
%A دستورانی, محمدتقی
%A مسعود گودرزی
%J ترویج و توسعه آبخیزداری
%@ 2008-1234
%D 2014

[Download]