ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30

عنوان : ( بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی مطالعه موردی زعفران ایران Fulltext )

نویسندگان: پیری مهدی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران در دنیا، بخش قابل توجهی از تولید، سطح زیر کشت و ارزش صادرات جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است . در مطالعه حاضر، اثر تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) ، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که تغییرات نرخ ارز درکوتاه مدت و بلند مدت نسبت به سایر متغیر های مدل، تاثیر مثبت بیشتری بر روی قیمت صادراتی زعفران داشته است . در بلند مدت متغیرهای نرخ واقعی ارز و میزان صادرات تاثیر مثبت و معنی دار و متغیر مقدار تولید داخلی تاثیر معنی داری بر روی قیمت صادراتی زعفران نداشته است . با درنظرگرفتن یافته های بدست آمده و با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران راهکار هایی برای کاهش نوسانات قیمت صادراتی و در نتیجه افزایش میزان صادرات زعفران ارائه شد که از آن جمله می توان به اعمال سیاستهای کنترل و تثبیت نرخ ارز اشاره کرد

کلمات کلیدی

, زعفران, نرخ ارز, قیمت صادراتی زعفران, رهیافت ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044293,
author = {پیری مهدی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی مطالعه موردی زعفران ایران Fulltext},
booktitle = {ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زعفران، نرخ ارز، قیمت صادراتی زعفران، رهیافت ARDL},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی مطالعه موردی زعفران ایران Fulltext
%A پیری مهدی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2007

[Download]