اقتصاد کشاورزی, سال (2014-8) , صفحات (83-109)

عنوان : ( درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , سمانه شاه حسین دستجردی , یداله آذرین فر , رویا محمد زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه درسهایی از سیر تحولات کشاورزی، آب و روستایی کشورهای چین و هند در دورههای مختلف برای کشاورزی و منابع آب ایران است. برای این منظور، سیاستهای مهم بخش کشاورزی و آب 0690 مورد بررسی و تحلیل قرار - این کشورها با استفاده از مطالعات و منابع اطلاعاتی مختلف طی دوره 2102 گرفت. بر اساس یافتههای این مطالعه، کشورهای چین و هند راهکارهای مختلفی در زمینههای مختلف در جهت حل مشکلات و مسائل موجود در بخش کشاورزی و منابع آب خود مورد استفاده قرار دادهاند که استفاده از آنها در بخش کشاورزی و منابع آب ایران میتواند در جهت توسعه این بخشها مفید واقع شود. در این مطالعه، درسهای توسعه کشاورزی و منابع آب در بخشهای مختلف در راستای بهرهگیری در بخش کشاورزی و منابع آب ایران ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, توسعه, کشاورزی, منابع آب, چین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044309,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and شاه حسین دستجردی, سمانه and یداله آذرین فر and رویا محمد زاده},
title = {درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
month = {August},
issn = {2008-5524},
pages = {83--109},
numpages = {26},
keywords = {توسعه، کشاورزی، منابع آب، چین، هند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A شاه حسین دستجردی, سمانه
%A یداله آذرین فر
%A رویا محمد زاده
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2014

[Download]