مطالعات ایرانی, دوره (12), شماره (24), سال (2013-12) , صفحات (44-64)

عنوان : ( بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , نجم الدین گیلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاندان سورن یکی از خاندانهای بزرگ ایران در دوره پادشاهی اشکانیان و ساسانیان بودند که اغلب محل فرمانروائی آنها را سرزمین سیستان ذکر کرده اند. گفته می شود این خاندان به جهت داشتن املاک ، رعایای و نفوذ فراوان در میان مردم سیستان، در تحولات سیاسی ایران در طول دوران سلسله های اشکانی و ساسانی نقش فعالی داشتند. سورنا فرمانده نبرد حران یکی از اعضای این خاندان در دوره اشکانیان بود که در نبرد با کراسوس و با تدبیر و شجاعت و درایت نظامی خویش توانست کراسوس یک از سرداران نامی روم را که با خشونت فراوان به قلمرو اشکانیان تاخته بود، شکست داده و شهرت جهانی کسب کند. این پیروزی و قهرمانی های سورنا در جنگ حران باعث محبوبیت هرچه بیشتر این سردار نزد مردم و بزرگان ایران زمین در آن زمان و در نتیجه رشک پادشاه وقت اشکانی، و قتل سورنا شد. شهرت، قهرمانی ها و قتل غیر منتظره این سردار نامی توسط اُرُد بی گمان باعث جاودانگی نام و حفظ داستان قهرمانی ها و پهلوانی های سورنا به وسیله ی گوسان های اشکانی در تاریخ شد و به نسل های بعدی منتقل گردیید. به نظر می رسد پس از آن، این خاطرات و داستانها و با افزوده شدن شاخ و برگهای بسیار از طریق سنت شفاهی و سینه به سینه به فردوسی رسید و او توانست این "یل سیستانی" را به "رستم دستان" مبدل کند. در هر حال، با تامل بر زندگی سورنا در دوره اشکانیان و بررسی رویداد های پیرامون زندگی رستم در در شاهنامه فردوسی به نظر می رسد وجوه مشترکات زیادی بین زندگی این دو تن وجود دارد که هدف این مقاله بررسی و پاسخ به این سئوال است که آیا رستم حماسی در شاهنامه فردوسی می تواند همان سورن دروان اشکانی باشد که با افزوده شدن شاخ و برگ های حماسی وبه مرور زمان تبدیل به رستم دستان شده است؟برای پاسخ به این سئوال در این مقاله تلاش شده است ابتدا با ااستفاده از منابع تاریخی زندگی و قهرمانی های سورنا ی تاریخی مورد بررسی قرار گیرد و سپس با نگاهی به زندگی رستم دستان در شاهنامه فردوسی وبا استفاده از شیوه پژوهشهای تاریخی و روش تطبیقی زندگی این دو تن باهم مقایسه شود.

کلمات کلیدی

, شاهنامه فردوسی, اشکانیان , خاندان سورن, رستم , سورنا, کراسوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044310,
author = {ایمان پور, محمدتقی and گیلانی, نجم الدین},
title = {بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه},
journal = {مطالعات ایرانی},
year = {2013},
volume = {12},
number = {24},
month = {December},
issn = {1735-0700},
pages = {44--64},
numpages = {20},
keywords = {شاهنامه فردوسی، اشکانیان ، خاندان سورن، رستم ، سورنا، کراسوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه
%A ایمان پور, محمدتقی
%A گیلانی, نجم الدین
%J مطالعات ایرانی
%@ 1735-0700
%D 2013

[Download]