پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (12), شماره (6), سال (2015-7) , صفحات (42-70)

عنوان : ( تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: محمّدرسول حشمتی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سازمان های امروز آنچه موجب عملکرد برتر و رقابت جهت بقا در محیط متلاطم می شود قابلیت نوآوری است و دست یابی به این قابلیت، از طریق منابع انسانی امکان پذیر است. مدیریت مشارکتی به عنوان رویکرد نوین در مدیریت که از آن تحت عنوان انقلاب مشارکت یاد می شود، از طریق ساز و کاری به نام نظام پیشنهادات می تواند سازمان ها را در تحریک قدرت خلاقه کارکنان و بهره گیری از سرمایه ی فکری آن ها یاری دهد. لذا در این مقاله پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق به بررسی نقش عدالت مراوده ای و ارزش نظام پیشنهادات پرداخته شده است. هدف این مقاله، بررسی نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات در رابطه میان عدالت مراوده ای و انگیزه برای ارائه پیشنهاد می باشد. اهمیت بررسی نظام پیشنهادات در تحقیقات و مطالعات مختلفی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد به بهبود وضعیت مشارکت در نظام پیشنهادات با در نظر گرفتن متغیرهای عدالت مراوده ای و ارزش نظام پیشنهادات بپردازد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان لیسانس و بالاتر از لیسانس دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهند که تعداد آنها 714 نفر می باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت که شامل 10 سؤال بود استفاده شد. این پرسشنامه میان 240 نفر از کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان داد، ارزش نظام پیشنهادات تأثیر عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد را میانجی گری می کند و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت نظام پیشنهادات ارائه گردیده شده است.

کلمات کلیدی

, منابع انسانی, انگیزه, عدالت مراوده ای, نظام پیشنهادات, سرمایه فکری, نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044312,
author = {حشمتی, محمّدرسول and خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2015},
volume = {12},
number = {6},
month = {July},
issn = {2383-4064},
pages = {42--70},
numpages = {28},
keywords = {منابع انسانی، انگیزه، عدالت مراوده ای، نظام پیشنهادات، سرمایه فکری، نوآوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A حشمتی, محمّدرسول
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2015

[Download]