کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (4), شماره (3), سال (2001-11) , صفحات (89-98)

عنوان : ( رهنمودهائی برای مدیریت خدمات مرجع در کتابخانه های دانشگاهی وتخصصی )

نویسندگان: مینا طلاکوب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خدمات مرجع همواره از وظایف بسیار مهم کتابخانه ها، به ویژه کتابخانه های دانشگاهی بوده است. این نوشته با ارائه رهنمودهای کاربردی به شفاف ساختن مراحل ارائه این خدمات و توجه مبنایی به آموزش و ارزشیابی عملکرد کارکنان بخش مرجع پرداخته است. به بیانی دیگر این نوشته آیین نامه ای کاربردی برای انجام خدمات مرجع در کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی با توجه به نیازهای خاص مراجعان و توجه به اولویتها آنهاست

کلمات کلیدی

, خدمات مرجع , رهنمود های کاربردی, ارزشیابی عملکرد کارکنان, کارکنان بخش مرجع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044335,
author = {طلاکوب, مینا},
title = {رهنمودهائی برای مدیریت خدمات مرجع در کتابخانه های دانشگاهی وتخصصی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2001},
volume = {4},
number = {3},
month = {November},
issn = {1680-9637},
pages = {89--98},
numpages = {9},
keywords = {خدمات مرجع ، رهنمود های کاربردی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، کارکنان بخش مرجع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهنمودهائی برای مدیریت خدمات مرجع در کتابخانه های دانشگاهی وتخصصی
%A طلاکوب, مینا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2001

[Download]