فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (16), سال (2015-3) , صفحات (101-111)

عنوان : ( بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح )

نویسندگان: امیر باقری , علی اسماعیلی , محمدحسن جوارشکیان , عبدالمجید زمانی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق حرکت فراز و فرود بالواره توسط یک روش عددی بر مبنای حجم محدود در رینولدزهای مختلف شبیه سازی و تاثیر ضخامت، فرکانس کاهیده و دامنه نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی بررسی شده است. در روند عددی مذکور، از الگوریتم سیمپل سی، حل کننده ضمنی، اسکیم های مرتبه بالا و تکنیک شبکه های دینامیکی استفاده گردیده و جریان لزج، آرام، غیر قابل تراکم و ناپایا فرض شده است. شبیه سازی در 11000 و 50000 که به ترتیب مطابق با رژیم پروازی حشراتی مانند پروانه، پرنده کوچک مرغ مگس خوار و کبوتر است ، سه عدد رینولدز 1000 و در دو فرکانس کاهیده و سه دامنه نوسان انجام شده است. مقایسه نتایج این شبیه سازی با داده های منتشر شده، صحت تحقیق را تایید مینماید. توزیع فشار و گردابه های منتشره در اطراف بالواره نشان میدهند که تغییر ضخامت منجر به تاخیر در جدایش گردابه ها میشود و متوسط زمانی ضریب رانش تغییر پیدا می کند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که دامنه نوسان و فرکانس کاهیده دو پارامتر مهم میباشد اما فرکانس کاهیده نقش موثرتری از دامنه نوسان دارد. همچنین روش پاسخ سطح برای بهینه سازی بالواره نوسانی استفاده گردیده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که بالواره با ضخامت 0.29، فرکانس 3.08 و دامنه نوسان بی بعد 0.5 بیش‌ترین نیروی رانش را ایجاد می‌کنند.

کلمات کلیدی

, حرکت فرازو فرود, شبکه های دینامیکی, ضخامت بالواره, عدد رینولدز, رژیم پروازی پرندگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044341,
author = {باقری, امیر and اسماعیلی, علی and جوارشکیان, محمدحسن and زمانی فرد, عبدالمجید},
title = {بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {16},
month = {March},
issn = {****-0011},
pages = {101--111},
numpages = {10},
keywords = {حرکت فرازو فرود، شبکه های دینامیکی، ضخامت بالواره،عدد رینولدز، رژیم پروازی پرندگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح
%A باقری, امیر
%A اسماعیلی, علی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A زمانی فرد, عبدالمجید
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]