جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (46), شماره (92), سال (2014-9) , صفحات (9-29)

عنوان : ( سلطنت معنوی امام رضا (ع) تاملی در پیوند مفهومی ملکوت با سکینه قلبیه در حدیث رضوی )

نویسندگان: علی اشرف امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

"سلطنت معنوی" از تعابیری است که قاضی سعید قمی در مورد امامت به کار برده است ، این مفھوم با سلطۀ امام در عالم امر الھی یا ھمان ملکوت رابطۀ مستقیمی دارد. به ھمین دلیل عنوان "سلطان" در زیارتنامهھا و توسلات شیعی ھمانند "الولی المرشد" خطاب به امام ھشتم (ع)، حکایت از جایگاه خاص آن حضرت (ع) برای ھدایت و ارشاد اھل سلوک دارد. برای پی بردن به این جایگاه ، روایتی از آن حضرت (ع) در تعریف سکینه مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق این حدیث، صورت و وجھهای الھی برای مؤمنان نمایان میشود. در این جستار ضمن شرح حدیث رضوی ، شواھدی از مکاشفات اھل معرفت، ارائه شده است دالّ براینکه، یکی از کاملترین صورتھای سکینۀ قلبیه، چھره نورانی شمس الشموس ولایت امام علی بن موسیالرضا (ع) میباشد

کلمات کلیدی

, سلطنت معنوی, امام رضا(ع), قبله ھفتم, سکینه قلبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044342,
author = {اشرف امامی, علی},
title = {سلطنت معنوی امام رضا (ع) تاملی در پیوند مفهومی ملکوت با سکینه قلبیه در حدیث رضوی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2014},
volume = {46},
number = {92},
month = {September},
issn = {2008-9112},
pages = {9--29},
numpages = {20},
keywords = {سلطنت معنوی، امام رضا(ع)، قبله ھفتم، سکینه قلبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سلطنت معنوی امام رضا (ع) تاملی در پیوند مفهومی ملکوت با سکینه قلبیه در حدیث رضوی
%A اشرف امامی, علی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2014

[Download]