تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (15), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (97-108)

عنوان : ( پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: عباس روحانی , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگزینی تراکتور یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار برای انجام دادن به موقع عملیات زراعی است. پیش بینی صحیح هزینه های تعمیر و نگهداری جزء اساسی در مدل جایگزینی تراکتور به شمار می آید. در این مطالعه، از داده های واقعی هزینه های تعمیر و نگهداری 60 تراکتور دو چرخ محرک در موسسه کشت و صنعت آستان قدس استفاده شد. تراکتورهای دو چرخ محرک شامل 17، 10، 28 و 5 تراکتور به ترتیب مسی فرگوسن 285، فیات 445، جاندیر 3140 و جاندیر 4450 بودند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که مدل درجه دوم، بهترین مدل برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور است. با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعداد 17850، 18380، 27000 و 27400 ساعت کارکرد تجمعی به عنوان عمر جایگزینی به ترتیب برای تراکتورهای فیات، مسی فرگوسن، جاندیر 3140، جاندیر 4450 پیش بینی شده است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, عمر اقتصادی, تراکتور, مدل جایگزینی, هزینه تعمیر و نگهداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044344,
author = {روحانی, عباس and خجسته پور, مهدی and گلزاریان, محمودرضا},
title = {پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی)},
journal = {تحقیقات مهندسی کشاورزی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-5672},
pages = {97--108},
numpages = {11},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، عمر اقتصادی، تراکتور، مدل جایگزینی، هزینه تعمیر و نگهداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی)
%A روحانی, عباس
%A خجسته پور, مهدی
%A گلزاریان, محمودرضا
%J تحقیقات مهندسی کشاورزی
%@ 1735-5672
%D 2014

[Download]