پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (8), شماره (3), سال (2008-1) , صفحات (149-166)

عنوان : ( شناسایی عوامل موثر بر فعالیت های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی )

نویسندگان: مینا طلاکوب , ناهید بنی اقبال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به روش پیمایشی با حجم نمونه‌ای 162 نفری از کتابداران شاغل درپنج دانشگاه بزرگ کشور با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد: از نظرکتابداران بین عوامل مشوق «علاقه‌مندی حرفه‌ای» با1/89% آراء بیشترین تأثیر و «افزایش درآمد» با 13% آراء کمترین اثربخشی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان را دارا می باشد. از نظر کتابداران بین عوامل بازدارنده «حجم کاری زیاد و کمبود وقت» با 3/83% آراء بیشترین تأثیر و «شاخصه‌های سیاسی در پیشبرد پژوهش» با 6/35% آراء کمترین اثربخشی در ممانعت از انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان را دارا می باشد. بین «عوامل مشوق شخصی و فردی» با «علاقه‌مندی حرفه‌ای» تفاوت معنی‌دار وجود دارد.بین «عوامل بازدارنده شخصی و فردی» با «علاقه‌مندی حرفه‌ای» تفاوت معنی‌دار وجود دارد. بین «عوامل بازدارنده اجتماعی و سیاسی» و «مسئولیت اجرایی»تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کتابداران پژوهشگرا, کتابداران دانشگاهی , فعالیت های علمی وپژوهشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044346,
author = {طلاکوب, مینا and ناهید بنی اقبال},
title = {شناسایی عوامل موثر بر فعالیت های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2008},
volume = {8},
number = {3},
month = {January},
issn = {2251-6360},
pages = {149--166},
numpages = {17},
keywords = {کتابداران پژوهشگرا،کتابداران دانشگاهی ، فعالیت های علمی وپژوهشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل موثر بر فعالیت های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی
%A طلاکوب, مینا
%A ناهید بنی اقبال
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2008

[Download]