حسابداری مدیریت, دوره (7), شماره (21), سال (2014-7) , صفحات (83-102)

عنوان : ( تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , سمیه ظفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر عامل اعتماد را، به عنوان یک عامل زیربنایی در درک چگونگی شکل گیری، توسعه و تکامل روابطی که میان حسابرسان و مدیران شرکت وجود دارد، در 179 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات عضو جامعه ی حسابداران رسمی در رده های سازمانی شریک یا مدیر، سرپرست ارشد، سرپرست و حسابرس ارشد بررسی می نماید. عوامل مختلفی می تواند بر اعتماد حسابرسان نسبت به مدیریت صاحبکار تأثیرگذار باشند که در مقاله حاضر ویژگی های مدیریت صاحبکار به عنوان طرف اعتماد شونده و یکی از ابعاد بسیار تأثیر گذار بر اعتماد، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم برای انجام پژوهش، از پرسشنامه استفاده شده و از آنجایی که پرسشنامه استاندارد شده ای برای انجام پژوهش وجود نداشت، پرسشنامه ای متناسب با ماهیت و موضوع پژوهش و بر اساس نتایج تحقیقات قبلی توسط پژوهشگران پژوهش حاضر طراحی گردید. به کمک این پرسشنامه نوع تأثیر (افزایش، کاهش یا بیتأثیر) و میزان اهمیت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) 18 مورد از ویژگی های مدیریت شرکت صاحبکار به عنوان طرف اعتماد شونده در 5 طبقه شامل توانایی مدیریت صاحبکار، خیرخواهی و نوع دوستی مدیریت صاحبکار، رعایت هنجارها و تعهد به ارزش های اخلاقی توسط مدیریت صاحبکار، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیریت صاحبکار، و شهرت مدیریت صاحبکار مورد بررسی قرار گرفت. استیودنت تک نمونه ای تجزیه و -T اطلاعات گردآوری شده، به کمک آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و آزمون تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه حسابرسان رعایت هنجارها و تعهد به ارزش های اخلاقی، توانایی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیریت، و شهرت مدیریت صاحبکار (به ترتیب اولویت) بر اعتماد آنها به مدیریت صاحبکار تأثیر گذار می باشند.

کلمات کلیدی

, اعتماد, تردید حرفهای, ویژگی های شخصیتی مدیریت صاحبکار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044357,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and ظفرزاده, سمیه},
title = {تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان},
journal = {حسابداری مدیریت},
year = {2014},
volume = {7},
number = {21},
month = {July},
issn = {2228-5938},
pages = {83--102},
numpages = {19},
keywords = {اعتماد، تردید حرفهای، ویژگی های شخصیتی مدیریت صاحبکار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A ظفرزاده, سمیه
%J حسابداری مدیریت
%@ 2228-5938
%D 2014

[Download]