ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (10), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (37-59)

عنوان : ( بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان )

نویسندگان: هادی اعظمی , سیدهادی زرقانی , مسعود حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار قدرت در ایران در ابتدا متمرکز نبوده بلکه بیشتر حالت الیگارشی داشته است که این ساختار رفته رفته به شکل بسیط در آمده و در دوره ساسانیان بهشکل حکومت بسیط متمرکز تغییر حالت داد و یکی از مهمترین دلایل آن نفوذ مبلغان مذهبی در ساختار قدرت می‌باشد. لازم به ذکر است عواملی دیگر چون وسعت جغرافیایی، و ناهمواری ها در الگوی فضایی توزیع قدرت سیاسی در ایران مؤثر بوده اند. تحقیق حاضر با بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان یعنی در دوره‌های مادها، هخامنشان، اشکانیان و ساسانیان به کنکاش در دلایل مؤثر بر ساختار قدرت در ایران باستان می‌پردازد و بر این اساس به‌نظر می‌رسد که دلیل تشکیل اولین دولت متمرکز ایران یعنی مادهاموقعیت جغرافیایی ایران و و جود دشمن خارجی قدرتمندی به‌نام آشور می‌باشد. ساختار قدرت سیاسی و توزیع فضایی آن یکی از مهمترین موضوعاتی می‌باشد که در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. کشور ایران با تمدن چند هزار ساله، دارای ساختار قدرتی متمرکز و بسیط می‌باشد و دلایل آن‌را باید در ایران باستان و ریشه تشکیل اولین حکومت ایرانی (ماد) و سیر گرایش به تمرکز قدرت جستجو کرد.

کلمات کلیدی

, الگوی حکومتی, ساختار قدرت, قدرت سیاسی, فرهنگ سیاسی, دین و مذهب, ایران باستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044358,
author = {اعظمی, هادی and زرقانی, سیدهادی and حمیدی, مسعود},
title = {بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2014},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4331},
pages = {37--59},
numpages = {22},
keywords = {الگوی حکومتی، ساختار قدرت، قدرت سیاسی، فرهنگ سیاسی، دین و مذهب، ایران باستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان
%A اعظمی, هادی
%A زرقانی, سیدهادی
%A حمیدی, مسعود
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2014

[Download]