زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (3), شماره (12), سال (2014-8) , صفحات (25-40)

عنوان : ( تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند )

نویسندگان: مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه شکسته سبز در شرق ایران و در 96 کیلومتری شمال غرب بیرجند واقع شده است. این محدوده شامل برونزدهایی از آتشفشانی های پالئوسن- ائوسن با ترکیب آندزیتی بوده که واحدهای نیمه عمیق در آنها نفوذ کرده است. کانی سازی به اشکال رگه ای و رگچه ای دیده می شود. به دلیل وجود آثار شدادی و کانی سازی رگه ای، نمونه برداریهای زمین شیمیایی و برداشت های مغناطیسی در مرکز منطقه صورت گرفته است. محدوده تغییرات عناصر در نمونه های زمین شیمیایی سطحی بر مبنای سنگ برای مس 24000-28 گرم در تن، روی 665 -14 گرم در تن و سرب 394-2 گرم در تن می باشد. پروفیل های شدت کل میدان مغناطیسی و نقشه های Sunshade RTP Grey Scaleدو نوع ساختار خطی (گسل) را در محدوده برداشت های مغناطیس سنجی بارز سازی کردند. برای شناسایی رگه ها در عمق، در محلی با کمترین شدت میدان مغناطیسی پروفیل IP/RS برداشت گردیده است. تلفیق نتایج حفاری با نتایج داده های زمین فیزیکی نشان داد گمانه هایی با بیشترین ناهنجاری زمین شیمیایی و کانی سازی در محل هایی با شدت میدان مغناطیسی بالا، منطبق بر واحد لیتیک توف حفر شده اند. بنابراین آنومالی مغناطیسی ردیاب سنگ میزبان کانی سازی (لیتیک توف) می باشد.

کلمات کلیدی

, بلوک لوت, مگنتومتری, IP/RS, زمین شیمی, شکسته سبز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044367,
author = {جاویدی مقدم, مریم and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2014},
volume = {3},
number = {12},
month = {August},
issn = {2251-7057},
pages = {25--40},
numpages = {15},
keywords = {بلوک لوت، مگنتومتری،IP/RS، زمین شیمی، شکسته سبز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند
%A جاویدی مقدم, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2014

[Download]