پژوهش آب ایران, دوره (8), شماره (14), سال (2014-7) , صفحات (87-96)

عنوان : ( مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی )

نویسندگان: رضا رستمی جونقانی , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک،‏ ارایه شیوه‌های تأمین آب از منابع در دسترس که تاکنون کم‌تر بدان توجه شده است را مهم‌تر کرده است. بهره‌برداری از جریان‌های زیر‌سطحی رودخانه‌ها با استفاده از سدهای زیرزمینی و آبگیر زیرسطحی از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌هایی از آن در عمل مورد استفاده قرار گرفته است،‏ ولی عملکرد این نوع آبگیر در آبدهی‌های مختلف رودخانه و محیط‌های متخلخل متفاوت ارزیابی نشده است. از این‌رو برای بررسی این عوامل بر میزان جریان انحرافی از بستر رودخانه،‏ یک مدل آزمایشگاهی ساخته شده و آزمایش‌های لازم انجام شد. نتایج نشان می‌دهد با افزایش دبی ورودی میزان جریان انحرافی از محیط متخلخل در ابتدا افزایش و به تدریج به یک مقدار ثابتی می‌رسد. اندازه ذرات محیط متخلخل بر میزان جریان انحرافی تأثیر زیادی داشته به طوری که با افزایش اندازه ذرات،‏ جریان انحرافی روند افزایشی نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد بدون حضور دیوار آب‌بند راندمان آبگیری 40 درصد کاهش می‌یابد. هم‌چنین با استفاده از نتایج آنالیز ابعادی و آزمایشگاهی رابطه‌ای برای تعیین میزان جریان انحرافی ارایه شد.

کلمات کلیدی

, آبگیر زیرسطحی, سیستم زهکشی, محیط متخلخل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044372,
author = {رستمی جونقانی, رضا and ضیائی, علی نقی and اسماعیلی, کاظم and انصاری, حسین and خداشناس, سعیدرضا},
title = {مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {14},
month = {July},
issn = {2008-1235},
pages = {87--96},
numpages = {9},
keywords = {آبگیر زیرسطحی، سیستم زهکشی، محیط متخلخل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی
%A رستمی جونقانی, رضا
%A ضیائی, علی نقی
%A اسماعیلی, کاظم
%A انصاری, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2014

[Download]