حکمت معاصر, دوره (4), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (99-119)

عنوان : ( بررسی تطبیقی سیر از کثرت به وحدت در هستی شناسی افلاطون و ملاصدرا )

نویسندگان: زهرا محمّدی محمّدیه , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر مبنای پژوهش حاضر، افلاطون با نگاهی وحدت گرایانه، با طرح نظریة ایده و مباحث مربوط به خلقت و ترتیب بندی موجودات، اصل خیر را در رأس هرم هستی شناسی خود می نهد و سعی در توجیه ارجاع کثرات به وحدت متعالی دارد. از سوی دیگر ملاصدرا نیز بر مبنای اصول فلسفی و دینی خود با نگاهی وحدت محور با طرح نظریة بدوی خود یعنی (وحدت تشکیکی وجود) و نظریة نهایی خویش (وحدت شخصی وجود) به نحوی خاص می کوشد تا چگونگی ارجاع این کثرات به وحدت متعالی را مبین سازد.با وجود تفاوت هایی که در این زمینه در اندیشة این دو فیلسوف، بر اساس مبانی فلسفی متفاوت آن ها وجود دارد، هر دو، کثرات را به امری واحد ارجاع می دهند به نحوی که کثرات را بیش از سایه ای از وحدت متعالی نمی انگارند و در این رابطه چینش مورد نظر افلاطون از نظام هستی متناظر با نظریة بدوی ملاصدرا از هستی است.

کلمات کلیدی

, وجود, ایده, اصل خیر, خدا, ظهور, وحدت, کثرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044383,
author = {محمّدی محمّدیه, زهرا and جوارشکیان, عباس},
title = {بررسی تطبیقی سیر از کثرت به وحدت در هستی شناسی افلاطون و ملاصدرا},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2014},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-0689},
pages = {99--119},
numpages = {20},
keywords = {وجود، ایده، اصل خیر، خدا، ظهور، وحدت، کثرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی سیر از کثرت به وحدت در هستی شناسی افلاطون و ملاصدرا
%A محمّدی محمّدیه, زهرا
%A جوارشکیان, عباس
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2014

[Download]