مطالعات اسلامی, دوره (47), شماره (94), سال (2014-6) , صفحات (99-120)

عنوان : ( نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیث )

نویسندگان: محمد مصطفائی , حسن نقی زاده , عباس جوارشکیان , غلامرضا رئیسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حاکمیت عقل بر قوای « فضیلت » را ذات و جوھر نفس مجرد انسان میداند و « عقل » مسکویه نفس و اعمال آن، ذکر میکند که نتیجهی آن، آزادی عقل در پرداختن به تأملات نظری است و ره آورد نفس است. بنابراین سعادت، مستند به جنبه « سعادت » ھمان ،« حکمت » این تأملات که عبارت است از نظری عقل است، و فضیلت که حاصل شأن عملی عقل است، نقشی مقدمی برای آن دارد. اما در آیات و روایات، فضیلت و سعادت انسان از طرفی ریشه در عقل دارد و از طرف دیگر اراده و انتخابگری انسان میان فجور و تقوا، موجب تزکیه (فضیلت) و در نتیجه فلاح (سعادت) است. از این رو حوزه معنایی عقل در لغت و لسان دین، و ھمچنین شاخصه محوری فضیلت و سعادتِ انسان بهعنوان آن « انسان به منزله عامل انتخابگر » در قرآن، سؤالات کلیدی این تحقیق بودهاند که پس از تعیین شاخصه محوری، و بازشناسی معنای عقل و اذعان به منشأ بودن آن در فضیلت و سعادت از طریق تمییز میان حق و باطل و تدبیر و عاقبتاندیشی، به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف رأی مسکویه، « تقوا » فضیلت نقش مقدمی برای سعادت ندارد بلکه ملاک فضیلت و سعادت یک چیز است و آن اتخاذ است.

کلمات کلیدی

, مسکویه , انسانیت, فضیلت, سعادت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044387,
author = {مصطفائی, محمد and نقی زاده, حسن and جوارشکیان, عباس and رئیسیان, غلامرضا},
title = {نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیث},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2014},
volume = {47},
number = {94},
month = {June},
issn = {1010-4992},
pages = {99--120},
numpages = {21},
keywords = {مسکویه ، انسانیت، فضیلت، سعادت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیث
%A مصطفائی, محمد
%A نقی زاده, حسن
%A جوارشکیان, عباس
%A رئیسیان, غلامرضا
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2014

[Download]