فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (16), سال (2014-4) , صفحات (261-271)

عنوان : ( بررسی تحلیلی، عددی و تجربی جذب انرژی سازه لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری صفحهای ضربهای با سرعت کم )

نویسندگان: سیدعلی گله داری , مهران کدخدایان , سعید حدیدی مود ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت جذب انرژی در صنایع مختلف، جاذب های ضربه سبک از جمله سازه لانه زنبوری تحت بارگذاری درون و برون صفحه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا رابطه تحلیلی برای تنش مسطح با در نظر گرفتن مدل سخت شوندگی توانی ارائه شده است. با استفاده از رابطه کرنش قفل شدگی و انرژی کرنشی، رابطه ی میزان انرژی ویژه جذب شده توسط سازه لانه زنبوری مدرج استخراج شده است. به منظور راستی آزمایی روابط تحلیلی استخراج شده، مسئله برای پنج نوع آلومینیوم مختلف در محیط نرم افزار آباکوس برای مدل ماده با سخت شوندگی توانی و مدل کشسان-کاملاً مومسان شبیه سازی شده است. به منظور صحت سنجی روش شبیه سازی عددی، آزمون ضربه بر روی یک سازه لانه زنبوری مدرج انجام شده است. پس از مقایسه نتایج عددی و تجربی، انطباق مناسبی بین نتایج وجود دارد. برای دو مدل ماده، میزان انرژی جذب شده حاصل از حل عددی با حل تحلیلی مقایسه شده که مدل سخت شوندگی توانی انطباق بیشتری را نشان داده است. در مرحله اول بهینه سازی با استفاده از روش برنامه ریزی درجه دوم متوالی و الگوریتم ژنتیک، نسبت جرم سازه به انرژی جذب شده کمینه شده است. در مرحله دوم، با در نظر گرفتن پارامترهای هندسی بهینه، خواص مادی هر ردیف با هدف افزایش انرژی ویژه تغییر داده شده است. بر اساس نتایج بهینه سازی، با ثابت نگه داشتن جرم سازه ظرفیت جذب انرژی آن نسبت به مدل اولیه در مرحله اول % 18 و در مرحله دوم % 264 افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, سازه لانه زنبوری مدرج, بارگذاری ضربه ای درون صفحه ای, سخت شوندگی توانی, انرژی ویژه, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044389,
author = {گله داری, سیدعلی and کدخدایان, مهران and حدیدی مود, سعید},
title = {بررسی تحلیلی، عددی و تجربی جذب انرژی سازه لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری صفحهای ضربهای با سرعت کم},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {16},
month = {April},
issn = {****-0011},
pages = {261--271},
numpages = {10},
keywords = {سازه لانه زنبوری مدرج، بارگذاری ضربه ای درون صفحه ای، سخت شوندگی توانی، انرژی ویژه، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی، عددی و تجربی جذب انرژی سازه لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری صفحهای ضربهای با سرعت کم
%A گله داری, سیدعلی
%A کدخدایان, مهران
%A حدیدی مود, سعید
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]