آب و خاک, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (35-45)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل )

نویسندگان: سلمان پوراسماعیل , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبگیرهای کفی یکی ازمعمول ترین سازه های انحراف آب در رودخانه های با شیب تند می باشد. به دلیل مشکلاتی چون ناپایداری جریان، گرفتگی دهانه آبگیر توسط شاخ و برگ درختان یا رسوبات، یخ زدگی، پوسیدگی، لرزش و زنگ زدگی میله ها در آبگیرهای کف مشبک، پیشنهاد استفاده از آبگیرهای کف متخلخل به عنوان نوع جدیدی از آبگیرهای کفی مطرح گردیده است. در این پژوهش با ساخت مدل آزمایشگاهی، دبی منحرف شده در شرایط مختلف دبی کل، دانه بندی محیط متخلخل، شیب سطح فوقانی، طول و ارتفاع آبگیر، اندازه گیری و پارامترهای مؤثر شناسایی گردید. همچنین روابط ارائه شده در تحقیقات گذشته با نتایج حاصل از آزمایشات جدید مقایسه و علت عدم تطابق این روابط مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به عدم جوابگویی مدلهای گذشته، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ابعادی و رگرسیون چند متغیره بین مشاهدات آزمایشگاهی، معادلات جدیدی برای تخمین دبی انحرافی و ضریب آبگذری، ارائه گردید. برخلاف مدلهای پیشین، مدل ریاضی ارائه شده کاملاً با مبانی هیدرولیکی رفتار آبگیرهای کف متخلخل و نتایج آزمایشگاهی تطابق داشته و قابلیت تعمیم در شرایط واقعی را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, جریانهای متغیر مکانی, آبگیر کفی, آبگیر کف متخلخل, رودخانه های کوهستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044394,
author = {پوراسماعیل, سلمان and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4757},
pages = {35--45},
numpages = {10},
keywords = {جریانهای متغیر مکانی، آبگیر کفی، آبگیر کف متخلخل، رودخانه های کوهستانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل
%A پوراسماعیل, سلمان
%A فغفور مغربی, محمود
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]