جستارهای نوین ادبی, دوره (45), شماره (180), سال (2013-4) , صفحات (159-256)

عنوان : ( فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) )

نویسندگان: سیدمحمدعلی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179)

کلمات کلیدی

فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044396,
author = {موسوی, سیدمحمدعلی},
title = {فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179)},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {45},
number = {180},
month = {April},
issn = {2008-7187},
pages = {159--256},
numpages = {97},
keywords = {فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179)
%A موسوی, سیدمحمدعلی
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2013

[Download]