علوم باغبانی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (159-166)

عنوان : ( بررسی شاخص‌های میوه در اکوتیپ‌های سیب گلاب در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: شادی عطار , غلامحسین داوری نژاد , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل دگرگشنی بسیاری از ارقام سیب و نزدیکی ایران به منشا اولیه پیدایش درختان آن، تنوع ژنتیکی زیادی در بین رقمهای سیب ایرانـی دیـده می شود. به همین منظور، پژوهشی با هدف ارزیابی خصوصیات اکوتیپ های سیب گلاب، جمع آوری اکوتیپ های با ارزش، جلـوگیری از خطـر انقـراض و همچنین امکان استفاده از آنها در اصلاح درختان سیب در سالهای 1389 و 1390 بر روی اکوتیپهای سیب گـلاب کـشت شـده در اسـتان خراسـان رضوی صورت گرفت. اکوتیپ های مورد مطالعه شامل گلاب تربت حیدریه، گلاب سبز پیش رس، گلاب کرمانشاه، گلاب کهنز، گلاب بهاره شوقان بودند. این اکوتیپ ها با 31 صفت کمی و کیفی مربوط به خصوصیات میوه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین تنوع در صفات وزن میوه، طول دم میوه، سفتی، ضخامت پوست میوه، pH و TSS وجود دارد. بیشترین بریکس در گلاب کهنز بـا 15/08 درصد و بیشترین سفتی در گلاب سبز پیش رس با 9/35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مشاهده شد. بررسی نتایج مربوط به همبـستگی بـین صـفات نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنادار بین صفات وزن میوه و پهنا گلگاه (0/92±0/06)، دم میوه و وزن میوه (0/87±0/07)، نـسبت طـول بـه قطر میوه با وزن میوه (0/85±0/08)، وجود دارد.

کلمات کلیدی

, Mauls domestica Borkh), تنوع ژنتیکی, همبستگی, صفات کمی, صفات کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044400,
author = {عطار, شادی and داوری نژاد, غلامحسین and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی شاخص‌های میوه در اکوتیپ‌های سیب گلاب در استان خراسان رضوی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-3986},
pages = {159--166},
numpages = {7},
keywords = {Mauls domestica Borkh)، تنوع ژنتیکی، همبستگی، صفات کمی، صفات کیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخص‌های میوه در اکوتیپ‌های سیب گلاب در استان خراسان رضوی
%A عطار, شادی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2014

[Download]