تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (2), سال (2014-5) , صفحات (1-24)

عنوان : ( بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تأکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانک های ملی و سپه شهر تهران) )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , حمید رضا رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دردهه‌های اخیر، تغییر و تحولات در زمینه رقابت روز افزون وعدم اطمینان شرایط محیطی باعث شده است که سازمان‌های بزرگی که تغییرات اندکی در روش و ساختارهای خود می‌دهند، نتوانند با شرکت‌های کوچک که از انعطاف‌پذیری، سرعت و نوآوری بالاتری برخوردار هستند، رقابت کنند. تحقیقات نشان می‌دهد ارتقا و بهبود عملکرد سازمان‌ها به طور فزایندهای به دو عامل فعالیت‌های کارآفرینانه و بازارگرایی متکی می‌باشد. از سوی دیگر هسته مرکزی تمامی این مطالعات در میزان اعتقاد، درک و تعهد مدیران به بازارگرایی و گرایشات کارآفرینانه نهفته است. اما تحقیقات منظم و تجربی برای بررسی چنین ارتباطی براساس اطلاعات محققین در سازمان‌های ایرانی به خصوص بانک‌های دولتی بسیار محدود و اندک می‌باشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی نقش واسط گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی در رابطه بین نگرش مدیریت عالی و عملکرد بانک‌های دولتی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شعب بانک‌های بانک ملی و سپه تهران بزرگ که تعداد آنها ‎832 شعبه بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نقطه نظرات ‎10نفر از اساتید مدیریت و ‎12 نفر از کارشناسان خبره بانک‌های دولتی استان تهران بررسی و روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. واکاوی داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Amos18 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که بین تاکید مدیریت، ریسک‌پذیری مدیریت وعملکرد سازمانی بانک‌های دولتی بصورت مستقیم رابطه معنی‌داری وجود ندارد اما بین گرایش به بازار و عملکرد سازمانی و همچنین گرایش به کارآفرینی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. در انتها نیز نقش واسطه‌ای گرایش به بازار و گرای به کارآفرینی در رابطه‌ی بین تاکید مدیریت و ریسک‌پذیری مدیریت و عملکرد سازمانی تایید گردید.

کلمات کلیدی

, مدیریت عالی , گرایش به بازار, عملکرد سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044420,
author = {مهارتی, یعقوب and خوراکیان, علیرضا and رضوانی, حمید رضا},
title = {بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تأکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانک های ملی و سپه شهر تهران)},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {May},
issn = {2228-7744},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {مدیریت عالی ، گرایش به بازار، عملکرد سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تأکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانک های ملی و سپه شهر تهران)
%A مهارتی, یعقوب
%A خوراکیان, علیرضا
%A رضوانی, حمید رضا
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2014

[Download]