پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (115-128)

عنوان : ( محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , طهمورث مهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جغرافیا نقش مهمی در تاریخ هر سرزمین دارد و تاریخ هر سرزمین و ناحیه ای بستگی زیادی به موقعیت و مکان جغرافیایی آن دارد . در همین راستا مناطق و سرزمین‌هایی در ایران هستند که به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی و داشتن شرایط آب هوای خاص از جایگاه و اهمیت زیادی برخوردار بوده و نقش مهمی در تحولات سیاسی کشور داشته‌اند. سرزمین هیرکانیه یکی از این مناطق که امروزه به نام گرگان شناخته می‌شود ، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص در طول تاریخ ایران خصوصاً تاریخ ایران باستان، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نقش مهمی در تاریخ و تحولات ایران داشته ودر منابع به کرّات از آن نام ‌برده شده است.هرچند که تا کنون پیرامون حصار دفاعی گرگان در زمان ساسانیان در این منطقه بحث های زیادی شده است، اما در رابطه با جایگاه سیاسی هیرکانیه در زمان هخامنشیان کار مستقلی انجام نشده است. لذا در این پژوهش تلاش بر این است که به روش تاریخی- تحلیلی و با مشخص نمودن محدوده هیرکانیه در دوره هخامنشی به بررسی موقعیت و جایگاه سیاسی آن در این دوره بپردازیم.

کلمات کلیدی

, هیرکانیه, وهرکانه, گرگان, مازندران, پارت, هخامنشیان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044422,
author = {ایمان پور, محمدتقی and مهرابی, طهمورث},
title = {محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان},
journal = {پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2345-2390},
pages = {115--128},
numpages = {13},
keywords = {هیرکانیه، وهرکانه، گرگان، مازندران، پارت، هخامنشیان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان
%A ایمان پور, محمدتقی
%A مهرابی, طهمورث
%J پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
%@ 2345-2390
%D 2014

[Download]