علوم حدیث, دوره (18), شماره (4), سال (2013-12) , صفحات (52-76)

عنوان : ( پژوهشی درباره احادیث نهی کننده از تعلیم سوره یوسف به زنان )

نویسندگان: رحیمه ببرکته شمشیری , سیدکاظم طباطبائی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی منابع کهن روایی و تفسیری شیعه روایاتی وجود دارد که بر پرهیز از تعلیم و اقرای سوره یوسف بر زنان دلالت دارند.این روایات علاوه بر آن که با بعد هدایتگری قرآن در تعارض هستند ، در صورت عمل بع مفاد آن ها نیمی از مردم جامعه اسلام از نتایج اخلاقی حکایت بیان شده دراین سوره که دعوت به عفت و پاکدامنی است محروم می گردند.در این مقاله بعد از جمع آوری مجموعه روایات موجود در منبع روایی و ارزیابی سندی آن ها ، تعارض شبهه حاصل شده با آیات محکم قرآن و برخی روایات نمایانده شده اشت. صرف نظر از ضعف سندی این گونه روایات می توان مضمون این روایات را مطابق محکمات قرآنی و نیز متون روایی به گونه ای توجیه نمود که به نتایج یاد شده منجر نگردد.

کلمات کلیدی

, سوره یوسف , آموزش به زنان , روایات نهی کننده , نقد سندی , نقد محتوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044435,
author = {ببرکته شمشیری, رحیمه and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {پژوهشی درباره احادیث نهی کننده از تعلیم سوره یوسف به زنان},
journal = {علوم حدیث},
year = {2013},
volume = {18},
number = {4},
month = {December},
issn = {1561-0098},
pages = {52--76},
numpages = {24},
keywords = {سوره یوسف ،آموزش به زنان ، روایات نهی کننده ، نقد سندی ، نقد محتوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی درباره احادیث نهی کننده از تعلیم سوره یوسف به زنان
%A ببرکته شمشیری, رحیمه
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2013

[Download]