علوم دامپزشکی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2005-4) , صفحات (125-129)

عنوان : ( جداسازی برخی از باکتریهای ایجادکننده عفونت کیسه زرده درتعدادی از مرغداری های اطراف شهرستان مشهد )

نویسندگان: پژمان بهاری چهارده , رویا جاجوندیان , مهرناز راد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جداسازی برخی از باکتریهای ایجادکننده عفونت کیسه زرده درتعدادی از مرغداری های اطراف شهرستان مشهد

کلمات کلیدی

عفونت کیسه زرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044436,
author = {پژمان بهاری چهارده and رویا جاجوندیان and راد, مهرناز},
title = {جداسازی برخی از باکتریهای ایجادکننده عفونت کیسه زرده درتعدادی از مرغداری های اطراف شهرستان مشهد},
journal = {علوم دامپزشکی ایران},
year = {2005},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-3904},
pages = {125--129},
numpages = {4},
keywords = {عفونت کیسه زرده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی برخی از باکتریهای ایجادکننده عفونت کیسه زرده درتعدادی از مرغداری های اطراف شهرستان مشهد
%A پژمان بهاری چهارده
%A رویا جاجوندیان
%A راد, مهرناز
%J علوم دامپزشکی ایران
%@ 1735-3904
%D 2005

[Download]