پژوهشی دانشگاه اصفهان, دوره (2), شماره (23), سال (2008-1) , صفحات (103-118)

عنوان : ( تحلیلی برعوامل موثر برنگرش دانشجویان به تشکلها و نهادهای فرهنگی دانشگاه(نمونه موردی دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: مهدی ادیبی سده , فروغ السادات عریضی , مرتضی تحققی علیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درسال های اخیر،با افزایش تعداد دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور،ونیز گسترش فعالیت های جمعی و سازمان یافته در قالب تشکلهای دانشجویی و نهادهای فرهنگی،آگاهی از نگرش دانشجویاننسبت به اهداف،فعالیت ها و روشهای آنهاضروری می نماید.

کلمات کلیدی

, نگرش, دانشجو, تشکل دانشجویی, نهاد فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044438,
author = {مهدی ادیبی سده and فروغ السادات عریضی and تحققی علیائی, مرتضی},
title = {تحلیلی برعوامل موثر برنگرش دانشجویان به تشکلها و نهادهای فرهنگی دانشگاه(نمونه موردی دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {پژوهشی دانشگاه اصفهان},
year = {2008},
volume = {2},
number = {23},
month = {January},
issn = {1684-372X},
pages = {103--118},
numpages = {15},
keywords = {نگرش،دانشجو،تشکل دانشجویی،نهاد فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی برعوامل موثر برنگرش دانشجویان به تشکلها و نهادهای فرهنگی دانشگاه(نمونه موردی دانشگاه فردوسی مشهد)
%A مهدی ادیبی سده
%A فروغ السادات عریضی
%A تحققی علیائی, مرتضی
%J پژوهشی دانشگاه اصفهان
%@ 1684-372X
%D 2008

[Download]