تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, دوره (1), شماره (2), سال (2011-4) , صفحات (49-54)

عنوان : ( مطالعه کروموزومی در برخی از گونه های جنسCirsium در استان های خراسان رضوی وشمالی )

نویسندگان: دریه امیری مقدم , غلامرضا بخشی خانیکی , جواد قریش الحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنسCirsiumیکی از سرده های خانواده کاسنی است..... سابقه و هدف : ‌ جنس Cirsium یکی از سرده های خانواده کاسنی است و تا کنون 300-250 گونه آن در جهان گزارش شده است. گیاهان این سرده علفی، دو ساله یا چند ساله و پایا بوده و در افریقا، اروپا و امریکا رویش دارند. بررسی منابع نشان می دهد که تاکنون پژوهش های اندکی در مورد سیتوژنتیک این سرده در جهان به ویژه در ایران صورت گرفته است. مواد و روش ‌ ها: در مطالعات ژنتیکی با توجه به امکانات، نمونه ها و زمان های طولانی جهت جوانه دار شدن بذرها 4 گونه C . congestum ، C . turkestanicum ، C . vulgare و C . arvense مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور پس از جوانه دار کردن بذرها، مراحل پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز، رنگ آمیزی، از مریستم ریشه ای گیاهچه ها نمونه میکروسکوپی تهیه شده و پس از آن بررسی های کروموزومی شامل تعیین تعداد کروموزوم و سطح پلوییدی انجام شد. یافته ‌ ها : عدد کروموزومی سوماتیکی در گونه های C . congestum ، C . turkestanicum برابر با 34 کروموزوم بود (2 n=34 ) و در گونه های C . vulgare و C . arvense برابر با 68 کروموزوم بود ( 68= 2n ). نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از مطالعات سیتوژنتیکی، گونه های مورد مطالعه، از نظر تعداد کروموزوم در دو گروه دیپلوئید و تتراپلوئید قرار می گیرند. گروه 1- 34=2 x =2 n که شامل گونه های C . congestum و C . turkestanicum است. گروه 2- 68= 4 x =2 n که شامل گونه های C . vulgare و C . arvense است.

کلمات کلیدی

, Cirsium, عدد کروموزومی, استان های خراسان رضوی وشمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044452,
author = {امیری مقدم, دریه and غلامرضا بخشی خانیکی and قریش الحسینی, جواد},
title = {مطالعه کروموزومی در برخی از گونه های جنسCirsium در استان های خراسان رضوی وشمالی},
journal = {تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2228-5458},
pages = {49--54},
numpages = {5},
keywords = {Cirsium; عدد کروموزومی; استان های خراسان رضوی وشمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه کروموزومی در برخی از گونه های جنسCirsium در استان های خراسان رضوی وشمالی
%A امیری مقدم, دریه
%A غلامرضا بخشی خانیکی
%A قریش الحسینی, جواد
%J تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی
%@ 2228-5458
%D 2011

[Download]