ششمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری , 2014-11-12

عنوان : ( تحول در کارکردهای روضه زنانه، مطالعه مردم شناختی در شهر مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیده زینب غیور باغبانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دین یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر فرایندها و دگرگونیهای اجتماعی است، از جمله مراسم دینی مهم در جامعه ایران، هیئتها و روضههایی است که پیشینهی تاریخی بسیار دارد. یکی از مصادیق این مراسم مذهبی در مشهد "روضه" است که از سابقه ای بالغ بر 07 سال برخوردار است و البته همچنان پابرجاست. به نظر میرسد در گذر زمان تا به امروز به تدریج از آثار مفید روضه کاسته شده است و آسیبهایی نیز بر این پدیدهی اجتماعی مترتب شده است. این مقاله با روش مردم نگاری، تحولات کارکردی یک مورد روضه زنانه در مشهد از سال 5231 تا کنون را مورد بررسی قرار میدهد. محقق با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و همچنین مشاهده های دقیقی که در طول دو سال انجام شد، این روضه را مورد بررسی قرار داد. تغییرات ایجاد شده در کارکردهای موجود در روضه را میتوان متاثر از عوامل بیرونی گروه دانست. یافته های پژوهش نشان میدهند که روضه ها تحت تاثیر عوامل بیرونی گروه، دچار تحولاتی در کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی شدهاند.

کلمات کلیدی

تحول کارکردی روضه زنانه عوامل بیرونی مردم نگاری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044461,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and غیور باغبانی, سیده زینب},
title = {تحول در کارکردهای روضه زنانه، مطالعه مردم شناختی در شهر مشهد},
booktitle = {ششمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تحول کارکردی روضه زنانه عوامل بیرونی مردم نگاری مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحول در کارکردهای روضه زنانه، مطالعه مردم شناختی در شهر مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A غیور باغبانی, سیده زینب
%J ششمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری
%D 2014

[Download]