ششمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری , 2014-11-12

عنوان : ( کیفیت زندگی کاری خانه داران زن در مراکز اقامتی؛ یک مطالعه کیفی در شهر مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا برادران کاشانی , مرتضی دیاری , فاطمه خدمتی بقمچ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به روش کیفی و با استفاده از مصاحبه تفصیلی با هجده خانه دار زن در مراکز اقامتی شهر مشهد، سعی شده است وضعیت کیفیت زندگی کاری آنان تبیین شود. به این منظور متون مصاحبه های انجام شده به روش نظریه زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفته و سپس ضمن انتخاب یک مقوله گزینشی، مدلی برای توضیح کیفیت زندگی کاری پایین آنان پیشنهاد شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که نبود یا کمبود، منابع مالی که از سوی مرد تامین می شود، این زنان را به سوی اشتغال سوق داده است، اما تحصیلات اندک، نداشتن مهارت و نبود سرمایه مالی مناسب موجب شده است شرایط دشوار انجام کار خانه داری را حتی بدون بیمه و اندک امنیت شغلی بپذیرند. احترام اجتماعی اندک و کمبود امنیت کاری موجب عامل مداخله گر کاهنده در کیفیت زندگی کاری اینان است. البته عموما این زنان چاره ای جز ادامه کار بدنی دشوار و آسیب زای خود ندارند. تنها عامل مثبت در این مدل، راهبرد یافتن معانی معنوی جایگزین است که به آنان کمک می کند کار خود را خدمت به زایران حضرت رضا)ع( تفسیر کنند و احساس شأن معنوی داشته باشند.

کلمات کلیدی

, کار خانه داری, مراکز اقامتی, کیفیت زندگی کاری, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044462,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and برادران کاشانی, زهرا and دیاری, مرتضی and خدمتی بقمچ, فاطمه},
title = {کیفیت زندگی کاری خانه داران زن در مراکز اقامتی؛ یک مطالعه کیفی در شهر مشهد},
booktitle = {ششمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کار خانه داری، مراکز اقامتی، کیفیت زندگی کاری، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کیفیت زندگی کاری خانه داران زن در مراکز اقامتی؛ یک مطالعه کیفی در شهر مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A برادران کاشانی, زهرا
%A دیاری, مرتضی
%A خدمتی بقمچ, فاطمه
%J ششمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری
%D 2014

[Download]