مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (8), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (57-75)

عنوان : ( بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: مهدی صالحی , مهدی محمدی , محسن جلالی مجیدی , حیدر توانا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس جمهوری اسلامی وظیفه نظارت و حسابرسی بر عملکرد مالی کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند را بر عهده دارد. با پیشرفت روز افزون فناوری جهت افزایش پاسخگویی دولت نیاز به تعغیر رویکرد نظارت و حسابرسی و رضایت از عملکرد دستگاههای نظارتی امری طبیعی است. محققان در این پزوهش با تاکید بر اقدامات گذشته به دنبال درک میزان رضایتمندی دستگاههای اجرایی از عملکرد دیوان محاسبات می باشند و عملکرد حسابرسی و نظارت دیوان محاسبات را مورد ارزیابی قرار می دهند. جامعه اماری این تحقیق کارکنان امور مالی کلیه دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی هستند. برای این منظور از اطلاعات کتابخانه ای و اجرای پرسشنامه برای جمع اوری اطلاعات و از ازمونهای اماری ضریب پیرسون (t) ،t مستقل ، مقایسه میانگین ها و رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل ها نیز مبین سطح بالایی از رضایتمندی دستگاههای اجرایی از عملکرد دیوان محاسبات بوده است.

کلمات کلیدی

, دیوان محاسبات, دستگاههای اجرایی, خراسان جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044465,
author = {صالحی, مهدی and مهدی محمدی and محسن جلالی مجیدی and حیدر توانا},
title = {بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی},
journal = {مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8256},
pages = {57--75},
numpages = {18},
keywords = {دیوان محاسبات، دستگاههای اجرایی، خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی
%A صالحی, مهدی
%A مهدی محمدی
%A محسن جلالی مجیدی
%A حیدر توانا
%J مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان
%@ 1735-8256
%D 2014

[Download]