پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (65-76)

عنوان : ( بررسی رفتار جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی )

نویسندگان: مهدی پارسا , علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانه زنی و سبز شدن سریع بذر، یک عامل مهم تعیین کننده عملکرد نهایی گیاهان است. تنش های خشکی و دمایی، مهمترین عوامل غیر زیستی تهدید کننده گیاهان به ویژه عدس می باشند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تیمار های مختلف دمایی (شامل 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد) و 4 سطح خشکی (شامل پتانسیل های 4- ، 8- ، 12- و 16- بار ) به همراه شاهد (صفر) بر درصد و سرعت جوانه زنی ژنوتیپ های عدس انجام شد. آزمایش در محیط کنترل شده به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تعداد بذرهای جوانه زده به صورت روزانه ثبت، درصد و سرعت جوانه زنی محاسبه شد. هیچ یک از ژنوتیپ ها در پتانسیل های آب 8- ، 12- و 16- بار جوانه زنی نداشتند و لذا سطوح فوق از آزمایش حذف شدند. نتایج نشان داد که دما، تنش خشکی و برهم کنش دما و تنش خشکی، تأثیر معنی‌داری بر درصد و سرعت جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس داشتند. در تیمار های دمایی پایین و بالا، درصد و سرعت جوانه زنی در ژنوتیپ های مورد بررسی عدس، کاهش یافت. همچنین درصد و سرعت جوانه زنی تمام ژنوتیپ های مورد بررسی در مواجه با تنش خشکی نسبت به شرایط مطلوب کاهش نشان داد. در واقع تنش خشکی موجب می شود تا فرآیندهای فیزیولوژیک و متابولیک جوانه زنی تحت تاثیر قرار گرفته و میزان و سرعت انجام آن ها کاهش یابد. از طرفی فرآیندهای جوانه زنی اغلب آنزیمی و فعالیت آنزیم ها نیز متآثر از دما است. بطور کلی متوسط دامنه دمای مطلوب برای جوانه‌زنی این ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش و بدون تنش مشابه و حدود 20-15 درجه سانتی‌گراد برآورد شد. واژه های کلیدی: تنش خشکی، رژیم دمایی، سرعت جوانه زنی، عدس

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, رژیم دمایی, سرعت جوانه زنی, عدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044472,
author = {پارسا, مهدی and گنجعلی, علی and بیک خورمیزی, عبدالله},
title = {بررسی رفتار جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-725X},
pages = {65--76},
numpages = {11},
keywords = {تنش خشکی، رژیم دمایی، سرعت جوانه زنی، عدس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی
%A پارسا, مهدی
%A گنجعلی, علی
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2014

[Download]