پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (87-98)

عنوان : ( بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود ( ( Cicer arietinum. L )

نویسندگان: راهله رهباریان , رمضانعلی خاوری , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , فرزانه نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی آزمایشی با دو ژنوتیپ کاندیدای متحمل به خشکی شامل MCC392 و MCC877 و دو ژنوتیپ کاندیدای حساس به خشکی شامل MCC68و MCC448 در دو تیمار تنش خشکی ( 25% ظرفیت زراعی) و بدون تنش (ظرفیت زراعی) در اتاقک رشد در شرایط کنترل شده انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد و در این آزمایش میزان فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و رنگدانه های فتوسنتزی آنها در مراحل گیاهچه ای، گلدهی و غلاف دهی مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که میزان اسیمیلاسیون CO2 ، تعرق، کارایی مصرف آب و کارایی فتوسیستم ΙΙ (Fv/Fm ) در شرایط تنش خشکی به طور معنی داری کاهش یافت. تاثیر تنش خشکی بر میزان اسیمیلاسیون CO2 ، کارایی مصرف آب و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی کمتر از ژنوتیپ های حساس بود. تنش خشکی، میزان کلروفیل a و b را در همه ژنوتیپ های مورد بررسی در مراحل گیاهچه ای و غلاف دهی افزایش داد. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که، بالا بودن میزان Fv/Fm که نشان دهنده عملکرد بهتر فتوسیستم ΙΙ در شرایط تنش خشکی است و همچنین بیشتر بودن کارایی مصرف آب و اسیمیلاسیون CO2 در شرایط تنش خشکی می تواند نشان دهنده متحمل بودن ژنوتیپ ها به خشکی باشد، بنابراین این صفات می توانند به عنوان معیار های مناسبی جهت شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, اسیمیلاسیون CO2, کارایی فتوسیستم ΙΙ , رنگدانه های فتوسنتزی و نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044473,
author = {راهله رهباریان and رمضانعلی خاوری and گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا and فرزانه نجفی},
title = {بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود ( ( Cicer arietinum. L},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-725X},
pages = {87--98},
numpages = {11},
keywords = {تنش خشکی، اسیمیلاسیون CO2، کارایی فتوسیستم ΙΙ ، رنگدانه های فتوسنتزی و نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود ( ( Cicer arietinum. L
%A راهله رهباریان
%A رمضانعلی خاوری
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A فرزانه نجفی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2014

[Download]