سومین سمینارسراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2006-05-24

عنوان : ( بررسی کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان بالینی و عادی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: نیره قشنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : هوش هیجانی توانایی درک،توصیف،دریافت و کنترل هیجان هاست.و دلبستگی یکی دیگر از مفاهیمی است که نقشی اساسی در سلامت افراد بازی می کند.پژوهش حاضر باهدف مقایسع کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دو گروه از دانشجویان بالینی و عادی باروش علی - مقایسه ای روی نمونه ای شامل 23 نفر بالینی (براساس تشخیص روانپزشک و نمره SCL25 )و 19 نفر دانشجوی عادی همتا شده با گروه بالینی انجام شد.نتایج تحلیل واریانس یکطرفهANOVA حاکی از تفاوت معنادار در دو گروه بالینی و عادی در مقیاس کلی SCL25و خرده مقیاس های جسمانی کردن،افسردگی ،وسواس -اجبار و حساسیت بین فردی بود.

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی, دلبستگی, دانشجویان بالینی و عادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044483,
author = {قشنگ, نیره},
title = {بررسی کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان بالینی و عادی دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {سومین سمینارسراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هوش هیجانی،دلبستگی،دانشجویان بالینی و عادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان بالینی و عادی دانشگاه فردوسی مشهد
%A قشنگ, نیره
%J سومین سمینارسراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2006

[Download]