هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان , 2014-05-11

عنوان : ( پیش بینی شاخص های روان دانشجویان تازه وارد براساس سبک دلبستگی )

نویسندگان: نیره قشنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده:ورود به دانشگاه برای اغلب دانشجویان با نوعی تغییر جدی در زندگی همراه است که می تواند توأم با استرس باشد،و این استرس در سلامت روان دانشجویان از اهمیت ویژهای برخوردار است.از آن جا که یکی از متغیرهایی که می تواندتنیدگی های روانشناختی و آثار نامطلوب آن را تعدیل کند سبک دلبستگی افراد است.بنابراین هدف پژوهش حاضر آن بود تا ارتباط سبک های دلبستگی را بر شاخص های سلامت روان بررسی نماید.از اینرو 3229 دانشجوی تازه وارد به دانشگاه فردوسی مشهد(64/5درصد مؤنث)در سال 93-92پرسشنامه های دلبستگی بزرگسال و مقیاس ملی سلامت روان را تکمیل کردند.نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن (مستقیم)،عواطف مثبت و بهزیستی روانی را پیش بینی می کند.همچنین سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا (مستقیم)،ایمن(معکوس)اضطراب،وسواس و اضطراب اجتماعی را پیش بینی می کنند.ضمنأافکار خودکشی توسط سبک دلبستگی دوسوگرا (مستقیم)قابل پیش بینی است.لذا به نظر می رسدبا فراهم کردن شرایطی جهت تغییر سبک دلبستگی افراد (از ناایمن به ایمن)می توان در جهت ارتقای سلامت روان دانشجویان اقدام نمود.

کلمات کلیدی

, شاخص های سلامت روان, سبک دلبستگی ایمن, سبک دلبستگی ناایمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044485,
author = {قشنگ, نیره},
title = {پیش بینی شاخص های روان دانشجویان تازه وارد براساس سبک دلبستگی},
booktitle = {هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شاخص های سلامت روان،سبک دلبستگی ایمن،سبک دلبستگی ناایمن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی شاخص های روان دانشجویان تازه وارد براساس سبک دلبستگی
%A قشنگ, نیره
%J هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان
%D 2014

[Download]