دانش آزمایشگاهی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (6-11)

عنوان : ( اندازه گیری هدایت تک مولکول به روش اتصال-شکست در میکروسکوپ تونل زنی روبشی )

نویسندگان: صدیقه صادق حسنی , فاطمه خاکراه , زهرا ثبات ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از قابلیت های ارزشمند میکروسکوپ تونل زنی روبشی،اندازه گیری هدایت تک مولکول است.در این مقاله اصول نظری و عملی اندازه گیری هدایت تک مولکولبه روش اتصال-شکست مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, میکروسکوپ تونل زنی روبشی, هدایت, تک مولکول, روش اتصال-شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044493,
author = {صدیقه صادق حسنی and خاکراه, فاطمه and زهرا ثبات},
title = {اندازه گیری هدایت تک مولکول به روش اتصال-شکست در میکروسکوپ تونل زنی روبشی},
journal = {دانش آزمایشگاهی ایران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-5385},
pages = {6--11},
numpages = {5},
keywords = {میکروسکوپ تونل زنی روبشی،هدایت،تک مولکول،روش اتصال-شکست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری هدایت تک مولکول به روش اتصال-شکست در میکروسکوپ تونل زنی روبشی
%A صدیقه صادق حسنی
%A خاکراه, فاطمه
%A زهرا ثبات
%J دانش آزمایشگاهی ایران
%@ 2228-5385
%D 2014

[Download]