اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید،تبدیل،مصرف , 2014-10-15

عنوان : ( تاثیر عصاره گیاه موسیر بر روی گلوکز، وزن و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در رت های دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین )

نویسندگان: شیما فخرآبادی , حمیده قدرتی آزادی , احمدرضا موثقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری دیابت قندی یکی از مهمترین عوامل خطر برای ایجاد برخی بیماری های دیگر محسوب می شود. استفاده از گیاهان دارویی در کاهش گلوکز و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی که در اثر دیابت افزایش می یابند، از اهمیت بالینی زیادی برخوردار است. موسیر با نام علمی Allium hirtifolium گیاهی بومی سرزمین ایران می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات ضد دیابتی گیاه موسیر انجام شده است. این مطالعه تجربی بر روی 40 سر رت نر نژاد ویستار به وزن 25± 225گرم انجام گردید که به 4 گروه کنترل مثبت دیابتی، کنترل منفی غیر دیابتی، کنترل دریافت کننده موسیر و گروه دیابتی تحت درمان با گیاه موسیرتقسیم شدند،. دو گروه دریافت کننده موسیر، عصاره این گیاه را روزانه از طریق گاواژ به میزان 3 میلی گرم عصاره به ازای کیلوگرم وزن به مدت 7 هفته دریافت نموده و گروه های کنترل مثبت و منفی نیز به همین میزان آب مقطر از طریق گاواژ روزانه دریافت کردند. برای دیابتی نمودن رت ها از پودر استرپتوزوتوسین (STZ) به میزان 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن رت ها استفاده شد. . میزان گلوکز مرتب اندازه گیری و تغییرات وزن نیز ثبت می شد. سپس در 4 نوبت از رت ها خونگیری و میزان انسولین، گلوکز و همچنین آنزیم های کبدی آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) به روشهای آنزیمی متداول اندازه گیری و گروهها با هم مقایسه شدند. یافته ها: وزن در گروه کنترل مثبت دیابتی به طور معنی دار کاهش p<0.05 یافته که در گروه دیابتی تحت درمان این کاهش معنی دار نمی باشد. میزان گلوکز . میزان آنزیم های ALT و AST نیز کاهش معنی داری را در روز 3 آزمایش و هنگام دیابتی شدن نشان میدهد (p<0.05) اما تفاوت معنی داری در گروه کنترل مثبت وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, استرپتوزوتوسین, دیابت, آسپارتات آمینو ترانسفراز, آلانین آمینوترانسفراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044498,
author = {فخرآبادی, شیما and قدرتی آزادی, حمیده and موثقی, احمدرضا},
title = {تاثیر عصاره گیاه موسیر بر روی گلوکز، وزن و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در رت های دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین},
booktitle = {اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید،تبدیل،مصرف},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {استرپتوزوتوسین، دیابت، آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عصاره گیاه موسیر بر روی گلوکز، وزن و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در رت های دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین
%A فخرآبادی, شیما
%A قدرتی آزادی, حمیده
%A موثقی, احمدرضا
%J اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید،تبدیل،مصرف
%D 2014

[Download]