نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیتهای دامی , 2014-10-15

عنوان : ( تاثیر عصاره گیاه موسیرAllium hirtifolim ) ( بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه موش های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین )

نویسندگان: شیما فخرآبادی , حمیده قدرتی آزادی , احمدرضا موثقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: دیابت ملیتوس، اختلالی است که با هایپرگلایسمی و تغییر متابولیسم لیپید، کربوهیدرات و پروتئین نیز مشخص می شود. هایپرگلایسمی ناشی از دیابت با آسیب طولانی مدت، تخریب و نقص ارگان های مختلف همراه است. یکی از این ارگا ن ها کبد است که بعنوان ارگان غیر وابسته به انسولین نقش مهمی در هموستاز چربی و گلوکز و اختلالات، کبد چرب، سیروز و سرطان دارد. جهت این بررسی عصاره هیدروالکلی موسیر به موشهای نری که با استرپتوزوسین Streptozocin (STZ) به صورت تزریق داخل صفاقی دچار دیابت شده بودند تجویز و اثرات آن بر روی میزان گلوکز خون و انسولین و برخی از آنزیم های سرمی از جمله AST-ALT-ALP و همچنین تغییرات ساختار بافتی جزایر لانگر هانس، کبد و کلیه و سنجش توان تولید مجدد انسولین توسط این جزایردر اثر این گیاه در آزمایشگاه بررسی گردید. مواد و روش ها: 250 گرم از گیاه 3 بار با استفاده ازاتانول و آب(80:20)100cc سه بار عصاره گیری شده و پس از تقطیر در خلا، محلول استوک که معادل 5/0 گرم از پودر در هر میلی لیتر در دمای (-20) نگهداری گردید. 30 عدد رت نر بالغ با وزن 30±250 گرم تهیه شدند استرپتوزوسین STZ)) را به میزان 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 22 موش تزریق گردید. تعداد 8 موش (گروه 1: کنترل منفی) آب مقطر دریافت کردند. بعد از تزریق STZ موش های با غلظت گلوکز خون ناشتا 250 میلی گرم در دسی لیتر انتخاب و باز به دو گروه 8 و 12 تایی (گروه 2و 3) تقسیم می گردند. گروه 8 تایی (گروه 2:کنترل مثبت) و گروه 12 تایی (گروه 3:درمان) انتخاب شدند. تجویز خوراکی عصاره گیاه با گاواژ معادلmg/g/day 3 بمدت 6 هفته بود. میزان گلوکز و سنجش انسولین مرتب اندازه گیری و تغییرات وزن نیز ثبت می شد. یافته ها و نتیجه گیری: مقادیر گلوکز – انسولین و آنزیمهای AST-ALT-ALK در ابتدا و انتهای بررسی توسط کیت های پارس آزمون ثبت ودر ارزیابی هیستوپاتولوژیک ،پس از مرگ با ترحم نمونه های بافتی از پانکراس و کلیه ها و کبد برداشته شده و پس از تهیه بلوک پارافینی مقاطع بافتی و به روش هماتوکسیلین و ائوزین ( H&E ),,)و ماسون تری کروم Masson's trichrome رنگ آمیزی شدند. جهت آنالیز آماری از تست One way Anova و Kruscall wallis test استفاده شد. نتایج حاصله موید اثرات چشمگیر موسیر در کاهش گلوکز و تعدیل آنزیمهای کبدی بوده و همچنین بیانگرنقش بارز آن در ترمیم سلولهای پانکراس وتولید مجدد انسولین در اثر این گیاه بود(P<0.05 ).

کلمات کلیدی

, موسیر, فاکتور های بیوشیمیایی , بافت پانکراس, کبد و کلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044500,
author = {فخرآبادی, شیما and قدرتی آزادی, حمیده and موثقی, احمدرضا},
title = {تاثیر عصاره گیاه موسیرAllium hirtifolim ) ( بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه موش های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین},
booktitle = {نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیتهای دامی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {موسیر، فاکتور های بیوشیمیایی ،بافت پانکراس، کبد و کلیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عصاره گیاه موسیرAllium hirtifolim ) ( بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه موش های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین
%A فخرآبادی, شیما
%A قدرتی آزادی, حمیده
%A موثقی, احمدرضا
%J نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیتهای دامی
%D 2014

[Download]