علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد, دوره (13), شماره (1), سال (2007-12) , صفحات (223-230)

عنوان : ( مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور )

نویسندگان: حسین نجفی , علی گنجعلی , حسن پرسا , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی امکان معرفی و یا جایگزینی ارقام و یا لاین‌های امیدبخش لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با قابلیت سازگاری و تولید بالاتر در شرایط نیشابور، سه آزمایش مستقل طی سال‌های 84-1382 در این منطقه به‌اجرا درآمد. در سال اول 16 لاین، رقم و توده بومی، ارزیابی مقدماتی شدند و در پایان فصل، 11 رقم برای بررسی‌های بیشتر در آزمایش‌های بعدی، گزینش شدند. در سال‌های دوم و سوم آزمایش، ارقام و لاین‌های انتخاب شده، کشت شدند و صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌ی مرکب دو سال نشان داد باوجود این‌که تفاوت‌های معنی‌داری بین ارقام و لاین‌های لوبیا از نظر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد مشاهده شد اما از نظر مراحل فنولوژی تفاوت‌های موجود عمدتاً معنی‌دار نبودند. بر اساس مطالعات همبستگی میان اجزای عملکرد و عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، بالاترین همبستگی را با عملکرد دانه نشان داد. ارقام لوبیای سفید و چیتی‌تلاش به‌ترتیب با 1894 و 308 کیلوگرم در هکتار، بیشترین و کمترین عملکرد دانه را دارا بودند. به‌نظر می‌رسد تعداد غلاف‌های بیشتر و تعداد دانه در غلاف بالاتر علت اصلی بالاتر بودن عملکرد دانه رقم لوبیای سفید نسبت به دیگر نمونه‌ها باشد. ارقام قرمز محلی، سفید دانشکده، قرمز درخشان و چیتی16Cos-، از نظر عملکرد دانه در ردیف‌های بعدی قرار داشتند که در صورت بازارپسندی، برای کشت در این منطقه قابل توصیه می‌باشند.

کلمات کلیدی

, عملکرد, فنولوژی, لوبیا (Phaseolus vulgaris L.), مورفولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044501,
author = {حسین نجفی and گنجعلی, علی and پرسا, حسن and , },
title = {مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور},
journal = {علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد},
year = {2007},
volume = {13},
number = {1},
month = {December},
issn = {1562-5559},
pages = {223--230},
numpages = {7},
keywords = {عملکرد، فنولوژی، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور
%A حسین نجفی
%A گنجعلی, علی
%A پرسا, حسن
%A ,
%J علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد
%@ 1562-5559
%D 2007

[Download]