مهارت آموزی, دوره (2), شماره (7), سال (2014-5) , صفحات (121-136)

عنوان : ( بررسی ابعاد و چالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده) نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان )

نویسندگان: سیدعلی قادری , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , محمد امین ترابی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور اجرای آیین نامه نظام جامع مهارت و فناوری و الزامات قانونی تعیین شده در برنامه پنجم توسعه کشور و افزایش ابعاد مهارتی برنامه های درسی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی در سال 1390، در طرحی جدید و بنیادی، اقدام به بازنگری و اصلاح در برنامه های آموزشی و درسی رشته های تحصیلی علمی-کاربردی نموده است. از آنجا که مسئولیت اجرای دوره های آموزشی مذکور بر عهده مراکز آموزش علمی-کاربردی می باشد، آگاهی همه جانبه مدیران این مراکز به عنوان متولیان اجرا از ماهیت و ابعاد تغییرات ایجاد شده در برنامه های درسی و نیز اطلاع متقابل مدیران دانشگاه در مقام سیاستگزار و ناظر اجرا، نقش مهمی در تحقق اهداف مورد نظر دارد. لذا، با هدف بررسی دیدگاه های مدیران مراکز آموزش علمی-کاربردی نسبت به این تغییرات، مقایسه با برنامه های درسی قبلی، میزان همسویی برنامه های جدید با اهداف نظام جامع آموزش مهارت و فناوری و نیز چالشها و مسائل اجرایی برنامه های درسی جدید، طی یک پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) و به وسیله پرسشنامه محقق ساخته، دیدگاههای مدیران مذکور بررسی شد. جامعه تحقیق شامل مدیران تمامی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان خراسان رضوی که اجرای هر دوی برنامه های جدید و قدیم را بر عهده داشته اند به تعداد 230 مدیر (مشتمل بر رئیس مرکز، مدیر امور آموزشی- پژوهشی و مدیران گروه) از 47 مرکز آموزش واجد شرایط بود که حجم نمونه با فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای، 144 نفر از 38 مرکز تعیین و پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد. داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج گزارش شده است

کلمات کلیدی

, تغییر, بازنگری برنامه های درسی, مهارت آموزی, اجرای برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044507,
author = {قادری, سیدعلی and کرمی, مرتضی and جعفری ثانی, حسین and محمد امین ترابی زاده},
title = {بررسی ابعاد و چالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده) نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان},
journal = {مهارت آموزی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {7},
month = {May},
issn = {2345-2021},
pages = {121--136},
numpages = {15},
keywords = {تغییر، بازنگری برنامه های درسی، مهارت آموزی، اجرای برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ابعاد و چالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده) نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان
%A قادری, سیدعلی
%A کرمی, مرتضی
%A جعفری ثانی, حسین
%A محمد امین ترابی زاده
%J مهارت آموزی
%@ 2345-2021
%D 2014

[Download]