هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی تأثیر یون نقره بر رشد و تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه نوپدید گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides )

نویسندگان: آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , جواد اصیلی , سید هادی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Perovskia abrotanoides (برازمبل) گیاهی دارویی متعلق به تیره نعناع ها است که در مناطق مختلف ایران رویش می یابد و دارای اثرات فارماکولوژیکی متعدد نظیر اثر ضد میکربی، ضد سالک، ضد التهاب و ضد تب می باشد. تانشینون ها ترکیبات دی ترپنوئیدی و از متابولیتهای با ارزش گیاهی هستند که در گونه های معدود گیاهی از جمله برازمبل یافت می شوند و به دلیل دارا بودن فعالیت بیولوژیکی متنوع و قابل ملاحظه، در پزشکی حائز اهمیت هستند. در این بررسی، تأثیر یون نقره بر رشد و تولید دو ترکیب دارویی کریپتوتانشینون و تانشینون A2 در کشت ریشه های نوپدید گیاه برازمبل مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، ریشه های نوپدید در محیط کشت MS حاوی mg/L NAA2، از جدا کشت برگ القا و سپس در محیط کشت مایع با همان تیمار هورمونی رشد یافتند و تحت تیمار نیترات نقره قرار گرفتند. یون نقره تأثیر معنی داری بر وزن خشک ریشه های نوپدید نداشت اما موجب افزایش معنی دار محتوای تانشینونی در کشت ریشه نوپدید این گیاه شد. بیشترین تولید کریپتوتانشینون و تانشینون A2 در تیمار Ag+ µM 25 حاصل شد. نتایج بررسی نشان داد که این الیسیتور غیر زیستی، توانایی افزایش محتوای تانشینونی در کشت ریشه های نوپدید گونه مزبور را دارد.

کلمات کلیدی

, : Perovskia abrotanoides, کریپتوتانشینون, تانشینون A2, یون نقره, ریشه نوپدید.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044532,
author = {ذاکر, آرزو and ابریشم چی, پروانه and جواد اصیلی and سید هادی موسوی},
title = {بررسی تأثیر یون نقره بر رشد و تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه نوپدید گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides},
booktitle = {هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {: Perovskia abrotanoides، کریپتوتانشینون، تانشینون A2، یون نقره، ریشه نوپدید.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر یون نقره بر رشد و تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه نوپدید گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides
%A ذاکر, آرزو
%A ابریشم چی, پروانه
%A جواد اصیلی
%A سید هادی موسوی
%J هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]