تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (6), شماره (19), سال (2014-9) , صفحات (133-154)

عنوان : ( بررسی ساختار تشریحی ساقه و برگ گونه های جنس .Cyperaceae) Carex L) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی )

نویسندگان: ژینوس حجازی , جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Carex L. از تیره Cyperaceae با داشتن حددود 2000 گونه یکی از بزرگترین جنس های گیاهان گلدار محسوب می شود. این جنس در فلات ایران دارای 85 گونه است که تقریباً نیمی از آنها در ایران حضور دارند. در پژوهش حاضر، ساختار تشریحی ساقه و برگ 12 گونه و زیرگونه در شمال شرق ایران متعلق به دو زیرجنس Vignea و Carex به صورت برش گیری دستی و رنگ آمیزی با آبی تولوئیدین بررسی شد. نتایج گویای این بود که برخی از صفات تشریحی ساقه و برگ نظیر: نحوه قرارگیری دستجات آوندی، اندازه حفره های هوایی، ندع سه وجهی بودن ساقه، تعداد لایه های اسکلرانشیمی، میزان اسکلرئیدی شدن زوایای ساقه و ضخامت کوتیکول در تفکیک گونه های مزبور مؤثر هستند. مطالعه حاضر تأیید کننده طبقه بندی های کلاسیک بر اساس ویژگی های ریخت شناسی نبود و نتایج حاکی از ارتباط مستقیم شرایط آبی گیاه با صفات تشریحی بود.

کلمات کلیدی

, Carex , Cyperaceae , ساختار تشریحی بر و ساهه, رنگ آمیزی آبی تولوئیدین, استان های خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044533,
author = {حجازی, ژینوس and واعظی, جمیل and امیری مقدم, دریه and معماریانی, فرشید},
title = {بررسی ساختار تشریحی ساقه و برگ گونه های جنس .Cyperaceae) Carex L) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2014},
volume = {6},
number = {19},
month = {September},
issn = {2008-8906},
pages = {133--154},
numpages = {21},
keywords = {Carex ، Cyperaceae ، ساختار تشریحی بر و ساهه، رنگ آمیزی آبی تولوئیدین، استان های خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار تشریحی ساقه و برگ گونه های جنس .Cyperaceae) Carex L) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
%A حجازی, ژینوس
%A واعظی, جمیل
%A امیری مقدم, دریه
%A معماریانی, فرشید
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2014

[Download]