همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی , 2013-11-27

عنوان : ( بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله )

نویسندگان: محمد غیاث آبادی , سجاد میجانی , هادی زرقانی , جواد بخشی زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی یکی از مهمترین علل کاهش تولید گیاهان در اکوسیستمهای کشاورزی و طبیعی می باشد و جوانه زنی نخستین مرحله رشد گیاه است لذا درک عکس العمل جوانه زنی و گیاهچه گیاه به تنشهای محیطی خشکی در بهبود مدیریت تنش خشکی در گیاهان زراعی مفید خواهد بود به منظور ارزیابی پاسخ خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهچه گل راعی ،سداب و شنبلیله به تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریول در قالب طرح کاملا" تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد در این آزمایش تاثیر 7 سطح خشکی با پتانسیل های صفر،1-،2-،3-،4- ،6-، 8- بار بر ویژگی های جوانه زنی و سبز شدن گیاه دارویی گل راعی ،سداب و شنبلیله بررسی شد نتایج نشان دادند که خشکی بر روی تمام صفات جوانه زنی و گیاهچه گیاه (درصد و سرعت جوانه نی ،طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک ریشه ریشه چه و ساقه چه ) گل راعی ،سداب و شنبلیله تاثیر معنی داری داشتند بر اساس نتایج آزمایش فدر پتانسیل های آب صفر تا 4- بار بیشترین درصد جوانه زنی ژنوتیپ های گل راعی و سداب و در 5- بار به زیر 40% رسیدند و شنبلیله تا 6- بار بالای 80% جونه زنی نشان داد در این مطالعه نشان داد که شنبلیله مقاومت بالایی به شوری در امر جوانه زنی دارد.

کلمات کلیدی

, گل راعی, شنبلیله, سداب, پتانسیل آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044543,
author = {غیاث آبادی, محمد and میجانی, سجاد and زرقانی, هادی and بخشی زاده, جواد},
title = {بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله},
booktitle = {همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {گل راعی،شنبلیله،سداب،پتانسیل آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله
%A غیاث آبادی, محمد
%A میجانی, سجاد
%A زرقانی, هادی
%A بخشی زاده, جواد
%J همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
%D 2013

[Download]