هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی , 2014-11-18

عنوان : ( استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن )

نویسندگان: حسین پاکدل نوقابی , ابوالفضل باباخانی , سیدعبدالکریم سجادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، اختلاط پودرهای آلومینیم خالص و گرافیت برای تولید کامپوزیت های پایه آلومینیم، تقویت شده با ذرات پودر گرافیت، از روشی جدید به نام همگن سازی در مایع استفاده شد. میزان گرافیت در این پژوهش از صفر تا 5/4 درصد وزنی درنظر گرفته شد. ابتدا پودر گرافیت در استون ریخته و آلتراسونیک گردید. سپس پودر آلومینیم به محلول اضافه و آلتراسونیک ادامه پیدا کرد. سپس مخلوط حاصل فیلتر و در دما و زمان مناسب در اتمسفر خلأ خشک گردید. سپس از پودر های خشک شده حاصل به دو روش SPS و پرس سرد - زینتر در کوره خلأ تحت فشار و دما و زمان های مختلف نمونه های کامپوزیتی تولید شد.به منظور بررسی ریزساختار، نمونه های حاصل به وسیله میکروسکوپ نوری و SEM بررسی وتحلیل شدند.برای بدست آوردن میزان تخلخل و چگالی از روش غوطه وری در آب (ارشمیدس) استفاده شد. البته با نرم افزار MIP نیز درصد تخلخل محاسبه گردید. نمونه ها تحت آزمون سختی سنجی برینل قرار گرفتند. باتوجه به نتایج و مشاهدات حاصل توزیع ذرات گرافیت در زمینه ی آلومینیم در این روش نسبت به روش های دیگر بهبود چشمگیری را نشان می دهد که همین امر باعث بهبود خواص مکانیکی شده است .همچنین افزودن گرافیت تا سه درصد بطور بسیار یکنواخت در زمینه و بدون کلوخه شدن رخ داد. درحالیکه درصد بهینه توزیع گرافیت برای این کامپوزیت با سایر روش های اختلاط حداکثر یک درصد بوده است. در این روش اختلاط، با افزودن گرافیت تا درصد بهینه، خواص مکانیکی مانند سختی افزایش یافت. میزان تخلخل نیز تا درصد بهینه کاهش و بیش از درصد بهینه افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت , آلومینیم , گرافیت , همگن سازی در مایع, SPS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044544,
author = {پاکدل نوقابی, حسین and باباخانی, ابوالفضل and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کامپوزیت - آلومینیم - گرافیت - همگن سازی در مایع- SPS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن
%A پاکدل نوقابی, حسین
%A باباخانی, ابوالفضل
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورِی
%D 2014

[Download]