پژوهش های تولیدات دامی, دوره (5), شماره (9), سال (2014-4) , صفحات (25-35)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی­ بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر صفات عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه ­های گوشتی با 384 قطعه جوجه یکروزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه 2- جیره پایه + 0.1 درصد پودر دارچین 3- جیره پایه + 0.2 درصد پودر دارچین 4- جیره پایه + 0.3 درصد پودر دارچین 5- جیره پایه + پریمالاک 6- جیره پایه + پریمالاک + 0.2 درصد پودر دارچین 7- جیره پایه + ویرجینیامایسین 8- جیره پایه + ویرجینیامایسین + 0.2 درصد پودر دارچین بودند. در دوره آغازین از نظر مصرف خوراک اختلاف بین تیمارها معنی­دار بود.­ سایر صفات مربوط به عملکرد اختلاف معنی­ داری را از نظر آماری نشان ندادند. در بین خصوصیات لاشه در سن 42 روزگی افزودن 0.1 و 0.3 درصد پودر دارچین به ترتیب در تیمارهای 2 و 4 باعث کاهش معنی­ داری چربی محوطه شکمی شد. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمارهای آزمایشی تأثیر چشمگیری بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه ­های گوشتی نشان ندادند ولی افزودن 0.1 و 0.3 درصد پودر دارچین به جیره باعث کاهش معنی ­داری چربی محوطه شکمی شد

کلمات کلیدی

, پودر دارچین, آنتی بیوتیک, پروبیوتیک, عملکرد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044553,
author = {بهروزلک, محمدعلی and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن},
title = {اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {9},
month = {April},
issn = {2251-8622},
pages = {25--35},
numpages = {10},
keywords = {پودر دارچین، آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، عملکرد، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
%A بهروزلک, محمدعلی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2014

[Download]