صحیفه مبین, دوره (4), شماره (12), سال (2010-11) , صفحات (67-89)

عنوان : ( بلاغت حذف در قران )

نویسندگان: سیدحسین سیدی , فاطمه صحرائی سرمزده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی جنبه های زیبایی شناختی حذف

کلمات کلیدی

زیبایی شناسی حذف بلاغت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044561,
author = {سیدی, سیدحسین and صحرائی سرمزده, فاطمه},
title = {بلاغت حذف در قران},
journal = {صحیفه مبین},
year = {2010},
volume = {4},
number = {12},
month = {November},
issn = {1735-8701},
pages = {67--89},
numpages = {22},
keywords = {زیبایی شناسی حذف بلاغت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بلاغت حذف در قران
%A سیدی, سیدحسین
%A صحرائی سرمزده, فاطمه
%J صحیفه مبین
%@ 1735-8701
%D 2010

[Download]