همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی , 2013-11-27

عنوان : ( بررسی اثرات تنش شوری و دمای محیط بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی )

نویسندگان: جواد بخشی زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوانه زنی بذر یک مرحله بحرانی در طول رشد و نمو گیاه است و تحمل شوری در این مرحله از رشد، به جهت استقرار گیاهانی که در خاکهای شور رشد می کنند از اهمیت خاصی برخورداراست به منظور ارزیابی پاسخ خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن گیاهچه کنجد به تنش شوری و دما ، آزمایشی به صورت فاکتوریول در قالب طرح کاملا"تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوی مشهد انجام شد دراین آزمایش تاثیر هفت سطح شوری با پتانسیل های صفر (شاهد)2-،3-،4-،6-،8- ،10-و 12- بار و سه سطح دما (15،20 و 25 درجه سانتیگراد)بر ویژگیهای جوانه زنی و سبز شدن گیاه دارویی گل راعی بررسی شد نتایج نشان دادند که دما و شوری بر روی تمامی صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه (درصد و سرعت جوانه زنی ،طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه)گل راعی تاثیر معنی داری p<001) بر اساس نتایج آزمایش ، افزایش تنش شوری به طور معنی داری باعث کاهش همه صفات مورد مطالعه در گل راعی داشت بیترین درصد جوانه زنی گل راعی در پتانسیل های شوری صفر تا 4- بار و در دمای 25 درجه سانتیگراد مشاهده شد که با کاهش دما از مقدار این صفت به طور معنی داری کاسته شد بطوریکه بیشترین تحمل به شوری در گل راعی در دمای 25 درجه سانتیگراد بدست آمد و افزایش دما به بیشتر از 15 درجه سانتیگراد به طور معنی داری اثرات منفی ناشی از شوری را کاهش داد بیشترین طول ریشه چه و اقه چه نیز در دمای 25 درجه بدست آمد.

کلمات کلیدی

, سرعت جوانه زنی , درصد جوانه زنی , طول ریشه چه , طول ساقه چه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044563,
author = {بخشی زاده, جواد},
title = {بررسی اثرات تنش شوری و دمای محیط بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی},
booktitle = {همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {سرعت جوانه زنی ، درصد جوانه زنی ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تنش شوری و دمای محیط بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی
%A بخشی زاده, جواد
%J همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
%D 2013

[Download]