پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (30), شماره (1), سال (2014-12) , صفحات (41-60)

عنوان : ( واکاوی زمینه‏ های عملکرد علمی و حرفه‏ ای، حضور اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ایران و آثار آنها در گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران )

نویسندگان: فرشید دانش , سیدرحمت اله فتاحی , محمدحسین دیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میزان حضور اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ایران و آثار آنان در وب و همچنین مطالعه زمینه های عملکرد علمی و حرفه ای هدف اصلی است. این پژوهش از نوع کاربردی و به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب سنجی انجام شد. تمام اعضای هیئت علمی با مرتبه استادیاری و به بالا جامعه پژوهش حاضر را تشکیل داد. داده ها در بستر پایگاه های گوگل، گوگل پژوهشگر و پایگاه نمایه استنادی علوم ایران استخراج گردید و از سیاهه وارسی و پرسشنامه محقق ساخته به منظور گردآوری داده های استفاده شد. نتایج نشان داد در کنار افراد پرسابقه، اعضای هیئت علمی کم سابقه تر نیز از میزان حضور قابل توجهی برخوردارند. در مورد میزان حضور آثار نیز دانشگاه های چمران اهواز و فردوسی مشهد بالاترین جایگاه را دارند. همچنین زمینه هایی مانند حضور در پایگاه اطلاعات علمی، خوداستنادی و وب سایت های دانشگاهی جایگاه های نخست تا سوم را کسب کرده اند . همچنین، جایگاه نخست در زمینه عملکرد علمی و حرفه ای به انتشار مقاله های فارسی و انگلیسی در مجله های معتبر داخلی و خارجی اختصاص دارد.

کلمات کلیدی

, حضور وبی, گوگل پژوهشگر, گوگل, علم اطلاعات و دانش‏شناسی, عملکرد علمی و حرفه‏ای, نمایه استنادی علوم ایران.,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044564,
author = {دانش, فرشید and فتاحی, سیدرحمت اله and دیانی, محمدحسین},
title = {واکاوی زمینه‏ های عملکرد علمی و حرفه‏ ای، حضور اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ایران و آثار آنها در گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2014},
volume = {30},
number = {1},
month = {December},
issn = {2251-8223},
pages = {41--60},
numpages = {19},
keywords = {حضور وبی، گوگل پژوهشگر، گوگل، علم اطلاعات و دانش‏شناسی، عملکرد علمی و حرفه‏ای، نمایه استنادی علوم ایران.،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی زمینه‏ های عملکرد علمی و حرفه‏ ای، حضور اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ایران و آثار آنها در گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران
%A دانش, فرشید
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A دیانی, محمدحسین
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2014

[Download]